|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > معاونتها > مجامع و ارزيابي عملكرد
شرح وظایف :
معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد 

1-برنامه ریزی تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتها و سازمانها و ارائه جدول زمانبندی.

2-اقدام لازم در خصوص برگزاری به موقع مجامع عمومی (شورا) عادی سالیانه براساس برنامه زمان بندی تهیه شده.

3-برگزاری جلسات مجامع عمومی میان دوره ای و فوق العاده در صورت نیاز.

4-پیگیری اخذ گزارش هیأت مدیره و گزارش نهایی حسابرس و بازرس قانونی و حصول اطمینان از ارسال به موقع آنها برای اعضای شورا/مجمع.

5-بررسی پیشنهادات واصله ارکان سازمانها و شرکتها و تشکیل جلسات پیش مجمع و مشارکت در تهیه دستور جلسه، ارسال دعوتنامه و تنظیم صورت جلسات مربوطه.

6-پیگیری اقدامات انجام شده در رابطه با تصمیمات، مصوبات و تکالیف مجامع/شورا و ارائه گزارش لازم برحسب مورد.

7-انجام پیگیری لازم به منظور ارائه به موقع صورتهای مالی به حسابرس و بازرس قانونی و همکاری در زمینه رفع ایرادات و مشکلات مطروحه از سوی حسابرس و بازرس.

8-همکاری در زمینه تهیه نظام ارزشیابی عملکرد مدیران و رتبه بندی سازمانها و شرکتها.

9-بررسی و اقدام لازم در خصوص تصمیماتی که ضروری است به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود و حفظ و نگهداری صورتجلسات مجامع، شوراها و هیئت مدیره .

10-ایجاد بانک اطلاعاتی سهامداران، مدیران و کارکنان و به روز نگهداشتن آنها.

11- تعیین حقوق و مزایای مدیران سازمان ها و شرکت ها

 

 

 نمودار سازمانی

معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد

 معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد 
 


اداره مجامع شرکتها  
  اداره شورای سازمانها

 


 
کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 3
کارشناس ارشد 3 کارشناس ارشد 2

کارشناس ارشد 2


 

 

   معاون مجامع و ارزیابی عملکرد 

محمد صفری

کارشناسان معاونت

 

 ریحانه کشاورز رئیس اداره مجامع شرکتها           
 ابراهیم عباسپور رئیس اداره شورای سازمانها           
 محمدزاهد روحانی کارشناس مجامع و شوراها           
مهدی فراهانی
کارشناس مجامع و شوراها           

تلفن : 88678684نمابر : 88663020