|  08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان بازنشستگي شهرداري تهرانحوزه: معاونت توسعه منابع انسانی


سازمان:
سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
فرم شناسنامه
نوع : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران

اعضاءشورا سمت
تاريخ تأسيس : خردادماه 1353

شهردار تهران به عنوان مجمع سازمان می باشد
سرمايه ثبت شده:


 شناسه ملی:
 14001912820    
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
منتظرالمهدی- مصطفی
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
مدیر عامل سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
1390/02/21
1394/01/23 موظف
جناب زاده - احمد
عضواصلي
کارمند بازنشسته شهرداری تهران
1395/06/27 1395/06/27
غیرموظف
تشکری هاشمی - سیدجعفر عضواصلي معاون توسعه منابع انسانی شهرداري تهران 1395/05/23 1395/05/23 غیرموظف
افشاری - محمد عضو علی البدل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر
1392/12/27 1392/12/27 غیر موظف
مدیر عامل منتظرالمهدی- مصطفی آدرس دفترمركزي : بزرگراه نواب -تقاطع خ امام خمینی (ره ) شماره تلفن : 66387256-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1390/02/21
تاريخ تنظيم : 1395/07/03

موضوع :
برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و هر نوع مقرری دیگر کارمندان رسمی شهرداری و سازمانهای مستقل فراهم آوردن امکانات ورزشی تفریحی و تسهیلات رفاهی بازنشستگان - سرمایه گذاری در شرکتها ، مشارکتها در طرحهای اقتصادی مناطق