|  03/02/2015 - دوشنبه 11 اسفند 1393
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > سازمانها > سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

حوزه: معاونت توسعه منابع انسانی
سازمان:  

سازمان بازنشستگي شهرداري تهران 

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران  اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : خردادماه 1353 شهردار تهران به عنوان مجمع سازمان مي باشد
سرمايه ثبت شده:  
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
هاشمی - سید دادوش رياست هيأت مديره معاون مالی و اقتصاد شهری شهـرداری تهـران 1392/02/06 1392/02/06 غیرموظف 
منتظرالمهدی- مصطفی عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل سازمان بازنشستگي شهرداري تهران  1390/02/21 1390/02/21 موظف
عفتی داریانی- محمد علی عضواصلي  معاون توسعه منابع انسانی شهـرداری تهـران 1393/02/27 1393/02/27 غیرموظف
افشاری - محمد عضو علی البدل سرپرست اداره کل امور مالی و اموال 1392/12/27 1392/12/27 غیر موظف
مدیر عامل منتظرالمهدی- مصطفی آدرس دفترمركزي : بزرگراه نواب -تقاطع خ امام خمینی (ره ) شماره تلفن : 66387256-9
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1390/02/21           تاريخ تنظيم : 1393/02/28
موضوع :
برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و هر نوع مقرری دیگر کارمندان رسمی شهرداری و سازمانهای مستقل فراهم آوردن امکانات ورزشی تفریحی و تسهیلات  رفاهی بازنشستگان - سرمایه گذاری در شرکتها ، مشارکتها در طرحهای اقتصادی مناطق