|  08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری > پیام رسا

حوزه: شهردار
سازمان:  

شركت پيام رسا

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام  تعداد سهام درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/5/2 شهرداري تهران  3,496 99.886% 3,496,000,000 3,496,000,000  
سرمايه ثبت شده: 3,500,000,000 ريال سازمان زیبا سازی شهر تهران 1 0.03% 1,000,000 1,000,000  
مبلغ هر سهم : 1,000,000 ريال سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات 1 0.03% 1,000,000 1,000,000  
شماره ثبت : 91828   شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي  1 0.03% 1,000,000 1,000,000  
وضعيت: فعال شرکت همشهری 1 0.03% 1,000,000 1,000,000  
شناسه ملی: 10101361543            
جمع 3,500 100% 3,500,000,000 3,500,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
شهرداري تهران  گیل آبادی- شهرام رياست هيأت مديره مدير كل اداره روابط عمومي وبين الملل شهرداري تهران  1392/11/08 1394/05/12   غیرموظف 
سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات حاجی خانی - مهرداد عضواصلي  مشاور شهردار و شهردار جمعه 1387/03/25 1395/11/17              غیرموظف 
سازمان زیبا سازی شهر تهران نبید - علیرضا عضو اصلی و مدیرعامل مدیرعامل شرکت پیام رسا 1395/11/17 1395/11/17   موظف 
شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي  حسینی خامنه ای - سید محمد حسن عضواصلي  نماینده وزیر و مسئول هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارمندان وزارت نفت 1387/11/12 1394/05/12   غیرموظف 
شرکت همشهری سعیدی- فرشید عضواصلي  مدیر روابط عمومی شبکه تهران سیما 1389/05/25 1394/05/12   غیرموظف
                   
مدیر عامل نبید- علیرضا آدرس دفترمركزي : خ پاسداران ، خ شهید حجت سوری ،خ شهید صالح حسینی پ 29   شماره تلفن : 22586061
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1394/05/13           تاريخ تنظيم : 1395/12/16  
موضوع :
هدف: ایجاد توسعه روشهای موثر امر تبلیغات اطلاع رسانی به منظور در دسترس قرار دادن مطالب مورد نیاز اقشار مختلف مردم ، در موضوعات ذیربط . موضوع : طراحی ، اجراء ، توسعه ، تعمیم و کلیه فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم ضروری جهت بکارگیری انحاء مختلف روشهای اطلاع رسانی وتبلیغاتی برای شهرداری تهران وسازمانهای وابسته دراولویت وسایرمراکز متقاضی