|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اطلاعات شناسنامه ای > شرکت های ختم تصفیه و واگذار شده > خدمات مهندسی شهر انديش(ختم تصفیه)

حوزه: معاونت امور مناطق
سازمان: شهرداري منطقه 2

شركت خدمات مهندسی شهر انديش ( ختم تصفیه)

فرم شناسنامه 

نوع شركت : (بامسئوليت محدود)   صاحبان سهام  تعداد سهام درصد سهام 
تاريخ تأسيس : 1373/6/6   شهرداري منطقه 2 51 51%
سرمايه ثبت شده: 10,000,000 ريال   شركت انديشكار 49 49%
مبلغ هر سهم :         0.0%
شماره ثبت : 107147       0.0%
وضعيت: متوقف       0.0%
جمع  100 100%
اعضای هیأت  تصفيه  نماينده سمت  پسـت سـازمـانی تاريخ انقضامأموريت عضو
           
               
مدیر تصفيه    آدرس دفترمركزي :   شماره تلفن :  
تاریخ انتصاب تاريخ تنظيم : 1389/10/08
موضوع :
*