|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
تماس با ما


خانه


تماس با ما



بازگشت






info@majame.tehran.ir




















صفر مشهدی فراهانی









مدیر کل









Manager@majame.tehran.ir









mashhadifarahani@tehran.ir





آموزش و فناوری اطلاعات


دفتر


اداری

info@majame.tehran.ir


Manager@majame.tehran.ir


Manager@majame.tehran.ir

هانیه یوسفی


ابراهیم عباسپور


حسین سید محمدی

کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات


مدیر دفتر


رئیس دبیرخانه

yousefi-han@tehran.ir


safari-moha@tehran.ir


seyedmohammadi@tehran.ir

















فرشید موسوی


فائزه رمه چی





مسئول دفتر


کارشناس دبیرخانه





mousavi-f@tehran.ir


ramehchi@tehran.ir










کبری جلیلی










کارمند دبیرخانه










jalili-k@tehran.ir













معاونت سیستمها و روشها


معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد


معاونت بررسی های مالی و بودجه

System@majame.tehran.ir


evaluation@majame.tehran.ir


Budget@majame.tehran.ir

عباس حاتم تهرانی


محمد صفری


زهرا احمد لو

معاون سیستمها و روشها


معاون مجامع و ارزیابی عملکرد


معاون بررسی های مالی و بودجه

 


safari-moha@tehran.ir


 













رحیم حمزه


محمود کریمی خالدی


مریم عشقی صابر پور

رئیس بهبود سیستمها و روشها


رئیس شورای سازمانها


کارشناس مالی

hamzeh@tehran.ir


karimi-kh@tehran.ir


eshghi@tehran.ir

پروین عیوضی


ریحانه کشاورز فرد


سحر محمدی

کارشناس بودجه


کارشناس شورای سازمانها


کارشناس مالی

eyvazi-pi@tehran.ir


keshavarz-r@tehran.ir


mohamadi-sah@tehran.ir

لیلا علی محمدی


رضا عابدی





مسئول دفتربهبود سیستمها و روشها


کارشناس شورای سازمانها





mohammadi-le@tehran.ir


abedi-re@tehran.ir







مشاورین





بطول احمدی حداد
حسینعلی سلیمانی ملکان
ابوالقاسمگردانی





مشاور مالیاتی
مشاور بیمه و تأمین اجتماعی
مشاور مالیاتی





falah-ar@tehran.ir
malekan-n@tehran.ir
falah-ar@tehran.ir





سهیل مهر آمیز


علیرضا فلاح میرزایی





مشاور حقوقی


مشاور مالیاتی





mehramiz@tehran.ir


falah-ar@tehran.ir



خانه
بالای  صفحه



تبدیل صفحه به PDF




بازگشت