|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
تماس با ما


خانه


تماس با مابازگشت


info@majame.tehran.ir
صفر مشهدی فراهانی

مدیر کل

Manager@majame.tehran.ir

mashhadifarahani@tehran.ir

آموزش و فناوری اطلاعات


دفتر


اداری

info@majame.tehran.ir


Manager@majame.tehran.ir


Manager@majame.tehran.ir

هانیه یوسفی


ابراهیم عباسپور


حسین سید محمدی

کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات


مدیر دفتر


رئیس دبیرخانه

yousefi-han@tehran.ir


safari-moha@tehran.ir


seyedmohammadi@tehran.ir

فرشید موسوی


فائزه رمه چی

مسئول دفتر


کارشناس دبیرخانه

mousavi-f@tehran.ir


ramehchi@tehran.ir


کبری جلیلی


کارمند دبیرخانه


jalili-k@tehran.ir

معاونت سیستمها و روشها


معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد


معاونت بررسی های مالی و بودجه

System@majame.tehran.ir


evaluation@majame.tehran.ir


Budget@majame.tehran.ir

عباس حاتم تهرانی


محمد صفری


زهرا احمد لو

معاون سیستمها و روشها


معاون مجامع و ارزیابی عملکرد


معاون بررسی های مالی و بودجه

 


safari-moha@tehran.ir


 

رحیم حمزه


محمود کریمی خالدی


مریم عشقی صابر پور

رئیس بهبود سیستمها و روشها


رئیس شورای سازمانها


کارشناس مالی

hamzeh@tehran.ir


karimi-kh@tehran.ir


eshghi@tehran.ir

پروین عیوضی


ریحانه کشاورز فرد


سحر محمدی

کارشناس بودجه


کارشناس شورای سازمانها


کارشناس مالی

eyvazi-pi@tehran.ir


keshavarz-r@tehran.ir


mohamadi-sah@tehran.ir

لیلا علی محمدی


رضا عابدی

مسئول دفتربهبود سیستمها و روشها


کارشناس شورای سازمانها

mohammadi-le@tehran.ir


abedi-re@tehran.irمشاورین

بطول احمدی حداد
حسینعلی سلیمانی ملکان
ابوالقاسمگردانی

مشاور مالیاتی
مشاور بیمه و تأمین اجتماعی
مشاور مالیاتی

falah-ar@tehran.ir
malekan-n@tehran.ir
falah-ar@tehran.ir

سهیل مهر آمیز


علیرضا فلاح میرزایی

مشاور حقوقی


مشاور مالیاتی

mehramiz@tehran.ir


falah-ar@tehran.irخانه
بالای  صفحهتبدیل صفحه به PDF
بازگشت