|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
مالی و بودجه > ترازنامه سازمانها و شرکتها

 

ترکیب کلی ترازنامه تجمیعی شرکت ها و سازمان ها وابسته شهرداری

شامل 21 سازمان و 26 شرکت

 ترازنامه تجمیعی شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران
مبالغ به میلیارد ریال
عنوان  حجم دارايي ها جمع کل حجم بدهي ها و حقوق صاحبان سهام  جمع کل
جاري  غير جاری  بدهي جاری بدهي بلند مدت حقوق صاحبان سهام
سال 94 138471 189873 328344 133329 182963 14951 328344
رشد94 10% 33% 22% 23% 30% -27% 22%
سال 93 120623 154485 275108 113925 140371 20812 275108
رشد93 25% 26% 26% 33% 24% 2% 26%
سال 92 96,174 122,911 219,085 85,489 113,223 20,373 219,085
رشد 92 16% 16% 16% 21% 12% 17% 16%
سال 91 82,718 106,126 188,844 70,721 100,661 17,462 188,844
رشد 91 30% 26% 28% 27% 45% -22% 28%
سال90 63,538 84,032 147,570 55,685 69,491 22,394 147,570
رشد 90 36% 20% 26% 49% 7% 54% 26%
سال 89 46,561 70,204 116,765 37,472 64,739 14,554 116,765
رشد 89 22% 26% 24% 17% 34% 7% 24%
سال 88 38,107 55,691 93,798 32,029 48,200 13,569 93,798
رشد 88 12% 61% 37% 13% 102% -17% 37%
سال 87 34,039 34,539 68,578 28,409 23,891 16,278 68,578
رشد87 54% 24% 37% 83% 32% -1% 37%
سال 86 22,169 27,917 50,086 15,540 18,071 16,475 50,086
رشد86 98% 66% 79% 36% 986% 11% 79%
سال 85 11,203 16,803 28,006 11,452 1,664 14,890 28,006
رشد 85 104% 12% 37% 105% 4% 12% 37%
سال 84 5,485 14,992 20,477 5,580 1,600 13,297 20,477