|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > بخشنامه های خارج از شهرداری

بخشنامه های خارج از شهرداری ( ارسال شده به سازمانها و شرکتها)

سازمان بیمه تأمین اجتماعی کشور

1

 بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري پيرامون استعلامات مشمولين لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337

سازمان بیمه تأمین اجتماعی کشور

1

 آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی

2

 اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور شماره 28812 تاریخ 3/4/82 ( فرمت PDF حجم 1.82m)

3

 اصلاح تذکر بند "2-1-2" بخشنامه 19 جدید درآمد شمراه 26583 تاریخ 29/3/1384( فرمت PDF حجم 1.44m)

4

 دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ( فرمت PDF حجم 2.44m)

5

 نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره1000/ 905483 تاریخ 9/8/1390 ( فرمت PDF حجم 1.11m)

سازمان امور مالیاتی

1

بخشنامه مالیاتی شماره 28004 و مورخ 12/11/88 معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (در ارتباط با سؤالات مطروحه راجع به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)(فرمتPDF حجم :184k)

2

 بخشنامه مالیاتی اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

3

بخشنامه وضعیت پرونده های مالیاتی به همراه فایل جداول پیوست ( بایگانی شد)

4

 رأي شماره 813 ، 814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين‎نامه تبصره 2 ماده 95 ( اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم )

5

 توضيحات اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اظهار نامه مربوطه

6

 بخشنامه صورتحساب فروش كالاو خدمات و ضمائم مربوطه

7

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور (اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد،فارق از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ) 

8

 بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/1390 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اعمال معافيت سال 89 بطور علي الحساب در احتساب ماليات حقوق فروردين و ارديبهشت سال 1390

9

  جدول مالیات بردرآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی و همچنین سایر حقوق بگیران سال 1390

10

 تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذیربط 

11

 دستورالعمل خود اظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

12

 معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390

13

 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ( پنج درصد رقم حق الوکاله )

14

  آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

15

 دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

16

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

17

 اجراي مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و كسر ميزان معافيت حقوق سال 90 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 91 بطور علي الحساب

18

  تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است

19

  دستورالعمل خود اظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف، ب،ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

20

  تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 91 تا پایان مرداد ماه سال جاری (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم )

21

  تفویض اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی (بخشنامه 19663 مورخ 04/10/91)

22

 صفحه داخلی مهلت بخشنامه "تفویض اختیار بخشودگی جرایم مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم" تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید شد )