|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > فرمت نامه ارائه گزارش حسابرسي مالياتي

فرمت نامه ارائه گزارش حسابرسي مالياتي به ادارات امور مالياتي جهت بهره برداري به شرکتهاو مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد

نظر به اينكه حسب مقررات تبصره (1) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، قبول گزارشهاي حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي، نسبت به صورتهاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي ارائه داده باشد و عدم ارسال گزارش حسابرسي مالي وصورتهاي مالي بهمراه گزارش حسابرسي مالياتي يا عدم درج موضوع در نامه تسليمي به ادارات امور مالياتي مشكلاتي را براي واحدهاي تابعه به وجود آورده است، بدين لحاظ به منظور اجتناب از مشكلات آتي مالياتي، به پيوست فرمت نامه تسليمي به ادارات امور مالياتي جهت بهره برداري در مورد موضوع مطروحه ارسال مي گردد

 دانلود فرمت نامه تسليمي به ادارات امور مالياتي( فرمت PDF  حجم 207KB )