|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > تفریغ بودجه

         
  مقایسه عملکرد قطعی و بودجه
  ترازنامه 
  به تاریخ 1387/12/29
        (مبالغ به ریال )
         
  دارایی جاری  عملکرد 87 بودجه 87 درصد مغایرت عملکرد با بودجه*
  موجودی نقد      
  سرمایه گذاری کوتاه مدت       
  حسابها و اسناد دریافتنی تجاری       
  طلب از شهرداری ها و موسسات وابسته       
  سایر حسابهای دریافتنی       
  موجودی مواد و کالا       
  سفارشات و پیش پرداختها       
  پروژه های در جریان تکمیل       
  مطالبات سهامداران      
  هزینه انتقالی به سنوات آتی      
  جمع دارایی های جاری 0 0  
  دارایی غیر جاری       
  دارایی ثابت مشهود       
  دارائیهای ثابت در دست تکمیل       
  سرمایه گذاری بلند مدت      
  سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای       
  داراییهای نامشهود       
  سایر داراییها       
  جمع دارایی های غیر جاری 0 0  
  جمع دارایی ها 0 0  
  بدهی جاری      
  حسابها و اسناد پرداختنی       
  بدهی به شهرداری تهران و موسسسات وابسته      
  سایر حسابها و اسناد پرداختنی       
  پیش دریافتها       
  ذخیره مالیات       
  سود سهام پرداختنی      
  تسهیلات دریافتی کوتاه مدت      
  جمع بدهی ها ی جاری  0 0  
  بدهی بلند مدت       
  حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      
  تسهیلات پرداختنی بلند مدت    0  
  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      
  بدهی بلند مدت به شهرداری       
  ذخیره طرحهای عمرانی      
  درآمد انتقالی به سنوات آتی      
  جمع بدهی های بلندمدت  0 0  
  حقوق صاحبان سهام       
  سرمایه       
  وجوه دریافتی از محل طرحهای عمرانی      
  وجوه دریافتی از محل عوارض پذیره و حق تردد      
  تبصره های 2 و 6 قانون بودجه 78      
  جاری سهامداران(آورده نقدی)      
  اندوخته قانونی       
  اندوخته احتیاطی       
  مازاد تجدید ارزیابی دراییهای ثابت مشهود      
  سود (زیان) انباشته       
  منابع سرمایه ای تامین شده توسط شهرداری       
  اندوخته سرمایه ای       
  حقوق اقلیت      
  جمع حقوق صاحبان سهام  0 0  
  جمع بدهی ها وحقوق صاحبان سهام  0 0  
  * لازم به یادآوری است که انحرافات بیش از 10% می بایستی در گزارش توجیهی با ذکر دلایل آن توضیح داده شود .

 

         
  مقایسه عملکرد قطعی و بودجه
  صورت سود و زیان 
  برای سال منتهی به 1387/12/29
        (مبالغ به ریال )
  شرح عملکرد 87 بودجه 87 درصد مغایرت
عملکرد با بودجه *
  فروش خالص و درآمد ارائه خدمات      
  بهای تمام شده کالای فروش رفته(خدمات ارائه شده )      
  سود (زیان) ناخالص  0 0  
  هزینه های فروش ، عمومی و ادرای       
  خالص سایر درآمدها و هزینه های  عملیاتی      
  خالص سود (زیان) عملیاتی 0 0  
  هزینه های مالی      
  خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی      
  سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات  0 0  
  مالیات سود فعالیتهای عادی      
  سود خالص بعد از کسر مالیات  0 0  
  کمک ها      
  سود (زیان) بعد از کمک ها 0 0  
  * لازم به یادآوری است که انحرافات بیش از 10% می بایستی در گزارش توجیهی با ذکر دلایل آن توضیح داده شود .

       
مقایسه عملکرد قطعی و بودجه
صورت جریان وجوه نقد
برای دوره مالی منتهی به 87/12/29
      (مبالغ به ریال )
  عملکرد 87 بودجه 87 درصد مغایرت عملکرد با بودجه *
فعالیتهای عملیاتی       
جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی      
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی       
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت      
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت      
سود سهام دریافتی      
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی       
جریان خالص  وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
 و سود پرداختی بابت تامین مالی 
0 0  
مالیات بر درآمد       
مالیات پرداختی در سال 85 ( شامل پ پ مالیات بر درآمد )      
فعالیتهای سرمایه گذاری       
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود       
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت       
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها      
وجوه در یافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود       
وجوه در یافتی حاصل از فروش داراییهای نا مشهود       
وجوه در یافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت      
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود      
وجوه نقدی غیر مترقبه - خسارت دریافتی از بیمه      
وجوه تودیع سپرده های مدت دار بانکی      
دریافت وجوه سپرده های مدت دار بانکی       
جریان خالص  وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری  0 0  
فعالیتهای تامین مالی       
وجوه حاصل از افزایش سرمایه      
دریافت تسهیلات مالی      
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی      
خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی  0 0  
افزایش ( کاهش) موجودی نقد  0 0  
موجودی نقد در ابتدای دوره      
موجودی نقد در پایان دوره       
مبادلات غیر نقدی       
* لازم به یادآوری است که انحرافات بیش از 10% می بایستی در گزارش توجیهی با ذکر دلایل آن توضیح داده شود .