|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > جدول تهیه گزارشات مالي میاندوره ای

به منظور بررسي چگونگي روند پيشرفت كار تصفيه شركتهای در حال تصفیه ،جدول گزارشات مالي میاندوره ای به شرکتهای در حال تصفیه ارسال شد

با توجه به بخشنامه هاي شماره 59136/8810 مورخ 1/2/88 و شماره 299313/8810 مورخ 27/4/88 شهردار محترم تهران و همينطور بخشنامه شماره 483501/8830 مورخ 30/6/88 معاونت محترم مالي و اداري شهرداري تهران، و به منظور بررسي چگونگي روند پيشرفت كار تصفيه شركتهای در حال تصفیه لازم است گزارشات زير را تا تاريخ 29/3/89 به اداره كل امور مجامع و شورای سازمانها ارسال نمايند.

1- گزارش چهارستوني از ترازنامه شركت ( از زمان انحلال تا پايان سال 88) با تغييرات مربوطه مطابق با فرم پيوست.در سطح حسابهاي كل

2- گزارش دريافتها و پرداختهاي شركت از تاريخ انحلال تا پايان سال 88.

ضمناً  به منظور تداوم بررسيها  و امكان مقايسه گزارشات ياد شده ، ضروريست مديران محترم تصفيه هر سه ماه يك بار نيز از ابتداي سال 89 نسبت به تنظيم و ارسال آنها بطوري اقدام نمايند كه گزارشات فوق تا دهم  ماه بعد به اين اداره كل ارائه گردد

 دانلودجدول گزارش مياندوره اي براي شركتها در حال تصفيه ها (فرمت Excel2003 حجم: 17.8kb )