|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > اعلام مانده حسابهاي درآمدي

سلام عليكم
احتراماً، بدين وسيله نامه شماره 5596/160 مورخ 13/4/89 شوراي محترم شهر تهران در خصوص اجراي تبصره يكم بودجه سال 89به پيوست ارسال مي گردد باتوجه به تاكيد در ارائه گزارشات سه ماهه .، خواهشمند است دستور فرمايند تاتاريخ  25/7/89 اطلاعات حسابهاي درامدي را در قالب جدول زير براي شش ماهه اول سال تكميل و ارسال نمايند.تا مراتب پس از جمع بندي به مراجع ذيربط اعلام گردد

رديف

نام بانك

شماره حساب

مانده حساب  درآمدها 

پايان فروردين

پايان ارديبهشت

پايان خرداد

پايان تير

پايان مرداد

پايان شهريور

                    

نامه شماره 5596/160 مورخ 13/4/89