|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > عملكرد شش ماهه اول سال 1389

عملكرد شش ماهه اول سال 1389 سازمانها وشركتها

سلام عليكم                                  
احتراماً؛
1- به استناد مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر تهران و تاكيد شهردار محترم تهران ، مقرر است عملكرد شش ماهه اول سال 89 سازمان هاوشركتهاي وابسته ، بنا به ماده 71 قانون شهرداري در موعد مقرر جمع بندي و به مراجع مربوطه ارائه گردد .
2-با عنايت به اهميت موارد فوق والزام قوانين ناظر خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد تا نسبت به ثبت فعاليت هاي مالي و بروزآوري  حسابها بمنظور تهيه گزارشات مالي و بودجه اي  شش ماهه اول سال 89 در قالب تكميل فرم خلاصه عملكرد (فرم پيوست)به همراه تراز آزمايشي (در حد حساب كل ومعين ) به طوري اقدام نمايند كه نتيجه حداكثر تا تاريخ 30/7/89 به اين اداره كل ارسال و اعلام وصول آنرا دريافت نمايند.
ضمناً يادآور مي گردد:
1- از انطباق اطلاعات تراز آزمايش با اطلاعات فرم خلاصه عملكرد شش ماهه(فرم پيوست ) اطمينان حاصل نمايند.
2-اطلاعات بودجه اي بايد مطابق با 2/1بودجه مصوب سال 89 محاسبه و در ستون مربوطه درج گردد.
3-نسخه خلاصه عملكرد شش ماهه پس از تاييد مسئولين مربوطه به همراه تراز آزمايشي (در حد كل و معين ) به اين اداره كل ارسال نمايند

فرم خلاصه عملکرد شش ماهه سازمان