|  11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > دستورالعمل تهیه بودجه سال 88

بنام خدا

87/7/4 __   8710/178029
مديران عامل محترم سازمانها و شرکتهای تابعه
موضوع : دستورالعمل تهيه بودجه عملیاتی سال 88 سازمانها و شرکتهاي وابسته به شهرداري تهران
سلام عليکم؛
مقدمه:
دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سال 88 سازمانها و شرکتهاي وابسته به شهرداري تهران با محوريت شهروند مداري ، انظباط مالي و تسريع در اتمام پروژههاي نيمه کاره را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و بهبود و توسعه منطقي و هدفمند را در جهت بالا بردن کيفيت توليد و بهره وري مطلوب از امکانات موجود از طريق تحقيقات و فن آوري چه در بعد عملياتي و چه در بعد انساني در برنامه هاي سال آتي خود دنبال مي نمايند . لذا ضروريست که با برنامه ريزي صحيح و بودجه بندي دقيق و جامع در چارچوب قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي و با توجه به سياستهاي کلي شهرداري تهران گام موثري در تحقق بخشيدن به اهداف فوق برداشته شود.
مقتضي است سازمانها و شرکتها بودجه پيشنهادي سال 1388 خود را بر اساس اهداف کلي ، رهنمودها ، واهداف کمي برنامه که با هماهنگي معاونتهاي متبوع خود در شهرداري تهران تهيه ميشود در قالب ضوابط و مقررات مالي ارائه شده برآورد نمايند . مسئوليت حسن اجراي اين دستوالعمل در برآورد بودجه سال 88 شرکتها و سازمانهاي وابسته و در ادامه نظارت بر اجراي بودجه مصوب در هر واحد به عهده کميسيون بودجه متشکل از رئيس يا مديرعامل و ارکان تابعه شرکتها و سازمانها ، خواهد بود و مسئوليت هماهنگي ، جمع آوري ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل نهايي و همچنين پيشبرد تهيه بودجه عملياتي در زمانبندي مقرر تا قرار دادن آن در سير مراحل تصويب بعهده معاونت مالي هر واحد ميباشد .
ملاحظات مهم :
1-     با توجه به مصوبات شورای شهر و تاکید قوانین ناظر ، مبنی بر ارائه بودجه در زمان قانونی ( ماده 67 ق شهرداری ) ، موکداً رعایت دقیق زمانبندی در روند تهیه و ارائه بودجه الزامی می باشد بطوری که امکان ارائه بودجه شرکتها و سازمانها همزمان  به با بودجه مناطق شهرداری به شورای شهر  میسر گردد و بدین ترتیب جامعیت بودجه شهرداری تهران فراهم آید.
2-      دقت در تهیه بودجه و ارائه به موقع آن در ارزیابی عملکرد مدیریت ذیربط لحاظ خواهد شد .
3-     معاونین شهرداری موظفند اهداف کمی سازمانها و شرکتها تابعه معاونت خود را بطوری تدوین و تایید نمایند که همسو با اهداف کلان شهرداری بوده  و شرکتها و سازمانها با توجه به آن بودجه سال 88  را تهیه و ارائه نمایند .
 
سياست هاي کلي :
1-        ارتقاء توان توليد و ارائه خدمات شهري به شهروندان تهران
2-        تحقق رشد اقتصادي مستمر با ارتقاء بهره وري
3-        فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري کالا و خدمات و کنترل قيمت تمام شده
4-     پشتيباني از کارآفريني ، نوآوري و استعداد هاي فني و پژوهشي ، تقویت نهضت نرم افزار
5-        اهتمام به نظم و انظباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف
6-        رضايتمندي مشتريان علي الخصوص شهروندان تهرانی
7-          بهبود بهره وري مداوم و همه جانبه به عنوان اقدامي استراتژيک
8-      بهبود کيفيت کالاها و توسعه خدمات شهري با روشهاي عملياتي و بکارگيري اصول استاندارد
9-   ارتقاء همه جانبه کيفيت نيروي انساني و گسترش فعاليتهاي آموزشي و بازآموزي در جهت توسعه خلاقيت
رهنمودهاي اجرائي :
1-      استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در  ارائه خدمات شهري
2-      استفاده و بکارگیری بهینه از کارائی و توانایی نيروي انساني موجود و افزايش مشارکت و خلاقيت کارکنان
3-       اصلاح ساختار پرسنلي متناسب با فعالیت و ماوریتی واحد
4-     کاهش اقلام بي گردش ،   کم گردش ، کالاهاي ناباب و بطور کلي کاهش موجودي هاي انبار
5-      تداوم و ارتقاء برنامه هاي مراقبت و نگهداري و تعميرات ماشين آلات و تجهيزات
6-      اصلاح ساختار هزينه بطوريکه نسبت هزينه به فروش در مقايسه با سال قبل برابر با اهداف کمي هماهنگ شده با معاونتهاي ذيربط شهرداري تهران باشد.
7-      اعمال کنترلهاي لازم بر قیمت تمام شده ،  هزينه هاي توليد و خدمات و کاهش نرخ هزينه ها نسبت به درآمد
8- کاهش نرخ رشد هزينه هاي اداري نسبت به قيمت تمام شده و جمع کل فروش
9- تلاش در جهت رفع تنگناهاي خطوط توليد و خدمات شهري به منظور افزايش در بهره گیری از  ظرفيتها  
10- اعمال مديريت مالي موثر و کارا
11- افزايش کيفيت محصولات و خدمات و تقويت بخش کنترل کيفيت
12- اشاعه روشهاي بهبود و بهره وري همه جانبه و مداوم در فرهنگ کاري واحد
13- بهره گيري از خدمات و توليدات ساير واحدهاي تابعه شهرداري تهران و جلوگيري از فعاليت هاي غير ضروري و مضاعف.
ضمناً:
15- براي سرمايه گذاريها، گزارش توجيهي بهره وري يا نياز شهري ضميمه بودجه پيشنهادي گردد.
16- حساب تقسيم سود بطور کامل تکميل شود و برنامه پيشنهادي مصرف سود يا نحوه جبران زيان اعلام گردد. مضافاً اینکه بنا به دستورالعمل ها و ابلاغیه های مربوط نسبت به در نظر گرفتن سهم سود صاحبان سهام اقدام بعمل آید .  
17- در صورت افزايش سقف نيروي انساني ، ارائه مجوز مربوطه الزامي ميباشد .
 
 
اهداف کمي برنامه :
اهداف کمي برنامه به شرح جدول ذيل مي باشد که بايد هر سازمان و شرکت با هماهنگي معاونتهاي ذيربط خود در شهرداري تهران مشخص نمايند و اداره کل امور مجامع سازمانها و شرکتها موظف به کنترل اين موارد در بودجه هر واحد ميباشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان
عملکرد قطعی سال 86
پیش بینی بودجه سال 88
درصد افزایش / کاهش  
نسبت بودجه به عملکرد قطعی
درآمد فعالیت ها
درآمد از محل اجرای پروژه های شهرداری
 
 
 
درآمد از محل ارائه خدمات و پیمان مدیریت        ( کارگزاری ) برای شهرداری
 
 
 
درآمد از خارج از مجموعه های شهرداری
 
 
 
سایر درآمدها
 
 
 
کمکهای جاری
کمکهای شهرداری
 
 
 
کمکهای دولت
 
 
 
جمع درآمدها و کمکها
 
 
 
قیمت تمام شده فعالیتها
قیمت تمام شده اجرای پروژه های شهرداری
 
 
 
قیمت تمام شده ارائه خدمات به شهرداری
 
 
 
قیمت تمام شده فعالیت ها برای خارج از مجموعه های شهرداری
 
 
 
جمع قیمت تمام شده
 
 
 
هزینه های عمومی و توزیع و فروش 
هزینه های عمومی و اداری
 
 
 
هزینه های توزیع و فروش
 
 
 
سود مورد انتظار
 
 
 
سایر اطلاعات مورد نیاز
پیش بینی ارزش کل ریالی پروژه های واگذاری شهرداری
 
 
 
کمک های سرمایه ای از شهرداری
 
 
 
کمکهای سرمایه ای از دولت
 
 
 
تحقيقات و it از محل درآمدها
 
 
 
منابع انساني (تعداد )
 
 
تعداد
1-     ستون عملکرد قطعی سال 86 با استفاده از صورتهای مالی سال 86 باید تکمیل شود .
2-     فرم کامل اهداف کمی که باید توسط مسئولین ذیربط تایید گردد به ضمیمه می باشد .
 
* نظر به اینکه هدف از تاسیس سازمانها و واحدهای تابعه ، تسهیل در انجام وظایف شهرداری تهران بدون قصد انتفاع می باشد .
( بخشنامه شماره 8631575/8610 مورخ 23/4/86 پیوست ) . لذا ضروریست که سود مورد انتظار را حسب مورد شرکتهایی پیش بینی نمایند که تمام یا بخشی از فعالیت های آنها بازرگانی بوده و خارج از تعریف بخشنامه یاد شده می باشد . 
در ستون عملکرد قطعي86 ، مبلغ به هزار ريال و در ستون درصد افزايش/کاهش درصد مورد انتظار و در ستون مبلغ بودجه پيشنهادي سال 88 لحاظ ميشود.
ضوابط تهيه بودجه سازمانها و شرکتها :
1-     رعايت اهداف و الويت ها و سياست هاي کلان شهرداری تهران.
2-     تشکيل کميسيون بودجه در هر سازمان/ شرکت   که متشکل از ارکان شرکت بمنظور ايجاد هماهنگي در چگونگي تهيه و انطباق بودجه با اهداف سازمان يا شرکت و شهرداري تهران باشد .
3-     در واحدهای تولیدی که نیازمند نگهداری موجودی می باشد  ميبايست متناسب با برنامه فروش طوري تنظيم گردد که موجودي آخر سال کالاي ساخته شده و همچنين کالاي در جريان ساخت بيشتر از موجودي اول سال آن نباشد
4-     توجه کافي در محاسبه اجزاء درآمدها و قيمت تمام شده هر يک از فعاليت ها بعمل آيد.
5-     جمع بندي و تدوين بودجه نهايي سازمان/ شرکت به تفکيک فعاليت ها ، برنامه ها، درآمدها و هزينه ها و اطلاعات تکميلي برابر با فرم هاي موجود در نرم افزار بودجه ( CD ارسالي )صورت گيرد.
6- مباني بودجه ريزي بخش هزينه ها صرف نظر از برخي مولفه هايي که در رابطه با نرخ تورم يا مصوباتي که دولت يا مبادي ذيربط شهرداري تهران براي بعضي از موارد تصويب مي نمايد بر اساس مباني خاص خود تعريف و برآورد مي گردد. ( مانند حقوق کارکنان ، مصارف سوخت ، آب ، برق و گاز و امثالهم ، که علي الاصول با توجه به شاخص قيمتها که طي سالهاي اخير روند اينگونه هزينه ها قابل پيش بيني است).
7- کليه سازمانها / شرکتها موظفند پيش بيني لازم را در جهت برآورد ذخاير از قبيل مزاياي پايان خدمت مطالبات مشکوک الوصول ، ماليات و... مطابق قوانين و يا برآوردهاي مناسب در بودجه بعمل آورند . به   عنوان مثال يکماه آخرين حقوق براي ذخيره سنوات خدمت يا تخمين درست از ميزان مطالبات مشکوک الوصول الزاميست.
8- با توجه به اينکه انتظار دارد فعاليت هاي سازمانها و شرکتها همه ساله از نظر کمي و کيفي رو به رشد باشد لذا ضروريست در تهيه بودجه سال 88 مراتب مورد توجه دقيق قرار گيرد.
9- در نظر گرفتن و رعایت قوانین ناظر در خصوص لحاظ نمودن اندوخته های قانونی بیمه و مالیات مربوطه
10- کليه شرکتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند پس از دريافت اين دستورالعمل نسبت به مطالعه و تنظيم فرمهاي مربوطه اقدام نموده و در صورت هرگونه اشکال يا ابهام در خصوص تکميل فرمها مراتب را با اداره کل امور مجامع هماهنگ نمايند .
 
برنامه زمانبندي:
 
عنوان
تاریخ اجرا
اجرا کننده ( مسئول )
1- ارسال دستورالعمل و cd  بودجه سال 88
 
1/7/87
اداره کل امور مجامع
2 اخذ اهداف کمی تایید شده سال بودجه از معاونت ذیربط در شهرداری و تهیه بودجه
1/7/87 الی 1/8/87
سازمانها و شرکتها با مشارکت اعضا کمیسیون بودجه شرکتها / سازمانها
3- تایید بودجه سال 88 در هیات مدیره سازمانها و شرکتها
10/8/87 الی 15/8/87
هیات مدیره هر شرکتها و سازمانها و اهداف کمی توسط مدیر عامل و معاونت ذی ربط شهرداری
4- ارائه بودجه سال 88 و اهداف کمی تایید شده به اداره کل امور مجامع
حداکثر تا 20/8/87
توسط معاونین مالی سازمان/ شرکت یا ( نماینده مطلع تام الاختیار )
5- بررسی بودجه 88 شرکتها و سازمانها در اداره کل امور مجامع
 
از تاریخ دریافت تا 30/8 87
معاونت بررسی های مالی بودجه اداره کل امور مجامع
6- ارسال بودجه بررسی شده به منظور طرح و تصویب در مجامع مربوطه
1/9/87 الی 10/9/87
توسط اداره کل مجامع به  سازمان / شرکت  اعلام تا نسبت به برگزاری مجمع اقدام نماید .
7- ارسال بودجه تصویب شده به اداره کل امور مجامع
10/9/87 الی 20/9/87
توسط مسئولین شرکتها / سازمانها به همراه نماینده تام الاختیار
8- تهیه بودجه تجمیعی و تلفیقی  شرکتها و سازمانها
20/9/87 الی 30/9/87
توسط اداره کل مجامع
9- ارسال بودجه شرکتها و سازمانها جهت ارائه به مراجع ذیربط
1/10/87
توسط اداره کل مجامع
 
شرکتها و سازمانها موظفند تمهيدات لازم را در جهت رعايت زمانبندي بعمل آورند ، بطوري که بنابه ماده 67 قانون شهرداري امکان ارائه بودجه تصويب شده به شوراي محترم اسلامي شهر تهران در موعد مقرر فراهم آيد . بديهي است مسئوليت هر گونه تأخير در اين خصوص بعهده مسئولين مربوطه خواهد بود . 
 
 
 
محمد باقر قالیباف 
 شهردار تهران