|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اساسنامه ها و آئین نامه ها > سازمانها

    
اساسنامه تیپ سازمانها

 اساسنامه نمونه سازمان ...................................... (وابسته به شهرداري تهران ) ضميمه مصوبه " ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران " اساسنامه سازمان ............................... (وابسته به شهرداري تهران ) فصل اول: كليات ماده يكم (1) به منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با .................................... در شهرداري تهران و لزوم تجديد نظر در اساسنامه سازمان .......................................................... موضوع مصوبه شماره 34/3/16369 به تاريخ 30/9/1370 وزارت كشور اين اساسنامه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري و بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي مي‌شود. ماده دوم (2) تعاريف: شهرداري : منظور ، شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، موسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است. سازمان: منظور سازمان ............................................................... است . شوراي شهر : منظور شوراي اسلامي شهر تهران است. شركت‌هاي تابعه: شركت‌هايي است كه بيش از 50% سهام يا سرمايه آن‌ها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد. ماده سوم (3) مشخصات سازمان: سازمان ........................................................................ سازماني غير انتفاعي و وابسته به شهرداري است كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان در شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است. تبصـره : در صورتي‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آن‌ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت‌مديره سازمان و بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد. ماده چهارم (4) اهداف : 1ـ 2ـ 3ـ 4ـ ماده پنجم (5) وظايف و اختيارات : 1ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5ـ 6ـ 7ـ 8ـ 9ـ .............................. تبصـره : سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري مي‌باشد. فصل دوم : سرمايه ماده ششم (6) سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه و ارزش اموال اعم از منقول و غير منقول كه به هر عنوان به مالكيت سازمان درآمده و يا درآينده درخواهد آمد. تبصره يكم (1) : فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آن‌ها تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك‌سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذي‌ربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذيربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود. تبصره دوم (2): كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد. تبصره سوم (3): در صورت انحلال سازمان، كليه داراي‌ها اعم از منقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود. ماده هفتم (7) منابع مالي سازمان الف ـ اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري . ب ـ حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان. ج ـ دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان فصل سوم : اركان سازمان ماده هشتم (8) الف ـ شوراي سازمان ب ـ هيأت‌مديره ج ـ بازرس ماده نهم (9) تركيب شوراي سازمان : الف ـ شهردار (رئيس شورا) ب ـ معاون ذيربط شهرداري ج ـ نماينده وزارت كشور د ـ دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر تبصره يكم (1) : شهرداري مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد. تبصره دوم (2): تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است. ماده دهم (10) وظايف و اختيارات شوراي سازمان الف ـ سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان . ب ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط مشي‌ها. ج ـ استماع گزارش ساليانه هيأت‌مديره و بازرس راجع به امور سازمان . د ـ بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيأت‌مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آن ها. هـ ـ بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان . و ـ تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از آن . ز ـ تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان. ح ـ بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات. ط ـ بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري. ي ـ انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيأت‌مديره. ك ـ تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيأت‌مديره در جلسات هيأت‌مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمه بازرس . ل ـ انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان . م ـ ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به منظور تصويب در شوراي شهر. ماده يازدهم (11) جلسه‌هاي شوراي سازمان هر شش ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسه‌ها بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه براي اعضا ارسال شده باشد. تبصره يكم (1): جلسات شورا خارج از موارد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد در اين‌صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد. تبصره دوم (2): جلسات شورا با حضور كليه اعضا رسميت مي‌يابد و چنان‌چه در نوبت اول كل اعضا حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت (15) روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا و دو عضو ديگر شوراي مذكور تشكيل خواهد شد. ماده دوازدهم (12) دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظيم و حفظ صورتجلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده دارد. ماده سيزدهم (13) تركيب هيأت مديره سازمان : هيأت‌مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتند از : الف ـ معاونت ذيربط شهرداري ( رئيس هيأت‌مديره) ب ـ چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود. تبصره يكم (1) : اعضاي هيأت‌مديره سازمان براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره دوم (2) : اعضاي هيأت‌مديره با حكم شهردار منصوب مي‌شوند. ماده چهاردهم (14) وظايف و اختيارات هيأت‌مديره هيأت‌مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آن‌ها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد كه اهم آن به شرح زير است: الف ـ تهيه كليه آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان. ب ـ تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان. ج ـ بررسي برنامه و بودجه،‌ اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و بازرس و ارائه آن به شوراي سازمان. د ـ برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان . هـ ـ بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان. و ـ رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي. ز ـ بررسي و تجديد نظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان . ح ـ انتخاب يك نفر به عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاي هيأت‌مديره كه با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود. ط ـ نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان . ي ـ افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ك ـ بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان‌ها با بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب. ل ـ تعيين يكي از اعضاي هيأت‌مديره براي امضاي اسناد و اوراق تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل) . م ـ بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي بر اي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب . ن ـ اقامه، تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي در همه مراجع قضايي و غير قضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري . تبصره يكم (1) : هيأت‌مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند. تبصره دوم (2) : هيأت‌مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند. ماده پانزدهم (15) وظايف و اختيارات مديرعامل جلسه‌هاي هيأت‌مديره هر 15 روز يك‌بار با حضور دست كم 4 تن از اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل 3 تن از اعضاي معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصـره : چنان‌چه هر يك از اعضاي حقيق هيأت‌مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسه‌هاي هيأت‌مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد. ماده شانزدهم (16) وظايف و اختيارات مديرعامل الف ـ مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابع سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبه‌هاي شوراي سازمان و هيأت‌مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود. ب ـ پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيأت‌مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات سازمان . ج ـ تهيه و تنظيم هر گونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيأت‌مديره. د ـ اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات . هـ ـ انجام امور اداري و استخدامي كاركنان. و ـ نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور . ز ـ امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور، قبولي، تعهد ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هر گونه معامله اعم از خريد، اجاره تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور . ح ـ نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط . ط ـ اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و يا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مديرعامل است . ك ـ اجراي وظايفي كه هيأت‌مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد. تبصره دوم (2): مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت‌مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ثابت هيأت‌مديره و معاون مالي اداري سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان هم‌چنان به عهده او خواهد بود. ماده هفدهم (17) مسئوليت اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل برابر موكل است. ماده هجدهم (18) اعضاي شوراي سازمان، هيأت‌مديره و مديرعامل حق ندارند و در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صروت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است. تبصـره : انجام معاملات با موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند. ماده نوزدهم (19) بازرس قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك‌سال از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. تبصره يكم (1): اشخاص مندرج در ماده يكصد و چهل و هفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود. تبصره دوم (2) : حسابرس در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي شهر از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيأت‌مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به مبادي ذيربط ارائه نمايد. تبصره سوم (3) : حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد، ولي حسابرس مي‌تواند در هر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس قرار داده و هم‌چنين تصميمات و صورتجلسات هيأت‌مديره را براي حسابرس ارسال نمايد. ماده بيستم (20) وظايف بازرس الف ـ نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان . ب ـ تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت‌مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان در چارچوب مقررات جاري . ج ـ بررسي و اظهار نظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه‌ها و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان. د ـ استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست. هـ ـ اظهار نظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده يكصد و شصت و يكم (161) قانون تجارت. و ـ رسيدگي به هر گونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب. تبصره يكم (1) : مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت‌مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در اختيار وي قرار دهند. تبصره دوم (2) :‌ بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد. تبصره سوم (3) : گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيأت‌مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود. تبصره چهارم (4) : در صورت معذوريت،‌ فوت، استعفا، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند. تبصره پنجم (5): بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد. تبصره ششم (6):‌ ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس بر اساس قانون تجارت است. فصل چهارم : ساير مقررات ماده بيست و يكم (21) سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد. ماده بيست و دوم (22) مديرعامل و هيأت‌مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال جديد سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود. ماده بيست و سوم (23) شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان، تفريغ بودجه و ساير گزارش‌ها به درخواست رئيس هيأت‌مديره و دعوت رئيس شوراي سازمان، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تشكيل مي‌شود و نظر قطعي خود را با توجه به گزارش بازرس اعلام مي‌كند. ماده بيست و چهارم (24) انحلال سازمان در موارد زير سازمان منحل مي‌شود: الف ـ تخلف از مفاد اساسنامه يا قوانين و مقررات جاري به تشخيص شوراي شهر ب ـ به پيشنهاد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر ماده بيست و پنجم (25) در صورت تصويب انحلال سازمان هيأت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را بر عهده مي‌گيرد. تبصـره : مانده دارايي‌ها و سرمايه سازمان پس از تصفيه حساب كامل به شهرداري منتقل مي‌شود. ماده بيست و ششم (26) ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقرات جاري كشور است. ماده بيست و هفتم (27) اين اساسنامه مشتمل بر چهار (4)فصل و بيست و هفت (27) ماده و بيست و شش (26)‌ تبصره در تاريخ ......../....../1386 دراجراي بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي شهر رسيد و از تاريخ ابلاغ جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود و كليه مصوبات مغاير با آن از تاريخ تصويب لغو مي‌شود.