|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > فعالیتها > دفتر مدیر کل

( برای مشاهده بر روی عناوین کلیک نمایید)

ردیف عنوان فرایند واحد مجری
حوزه دفتر مدیر کل  

1

 پیگیری دستورات مدیر کل دفتر مدیر کل

2

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد فصلی اداره کل  دفتر مدیر کل

3

 هماهنگی مراجعات به مدیرکل دفتر مدیر کل

4

 کارتابل مدیر کل دفتر مدیر کل

5

 تجزیه و تحلیل و استخراج تکالیف مندرج در صورتجلسات مجامع و شوراها مشاور مالی و بودجه عملیاتی

6

 تجزیه و تحلیل صورتجلسات هیات مدیره مشاور مالی و بودجه عملیاتی

7

 تهیه و پشتیبانی نرم افزار تهیه  و تنظیم  بودجه عملیاتی شهرداری تهران مشاور مالی و بودجه عملیاتی