|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها > بخشنامه های خارج از شهرداری > بخشنامه مالیاتی اعمال مقررات موضوع ماده 104

مخاطبین

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد.

وجوه وجوه پرداختی قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی ماده مزبور، قابل تفکیک به هرعنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد. لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نماید.

بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت تؤام)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره 2 مادده 105 قانون صدرالذکر پس از بررسی و با رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1-داخلی:5               2-خارجی:5

مرجع پاسخگویی:

 دفتر مالیاتی و قراردادهای بین المللی

تلفن: 19-39903918

تاریخ اجراء:

 1/1/1368

مدت اجراء:

 نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی

بخشنامه های منسوخ1-