|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو

نرم افزار تدوین بودجه

مقدمه :

با استعانت از خداوند منان و تلاش بی وقفه مسئولین این اداره کل نرم افزار بودجه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران بطوری تهیه و  تدوین گردیده است که ضمن انطباق با استانداردهای مالی و رسیدن به صورتهای مالی اساسی بودجه شده ( سود و زیان ، ترازنامه ، گردش وجوه نقد ) فرم اهداف کمی نیز که نیاز اطلاعاتی شورای محترم شهر و همچنین شهرداری تهران میباشد  را بصورت مکانیزه ایجاد می نماید  که اختصاراً به شرح زیر آورده  میشود که  مراتب  آن در اصلاحیه بودجه سال 88 و سالهای آتی قابل بهره برداری خواهد بود .


الف - ویژگیهای مالی :

- سر فصلهای منظور شده در فرمت های بودجه ، عمدتاً از سر فصلهای استاندار شده در تهیه صورتهای مالی اساسی تبعیت می کنند و تعاریف این سر فصلها منطبق و یا نزدیک به استاندارهای حسابداری است .

- به منظور تحلیل از تغییرات پیش بینی شده در وضعیت مالی سازمانها و شرکتها در طی دوره بودجه هر یک از
  سر فصلهای حسابهای ترازنامه ای به صورت مجزا و در فرم مشخصی نمایش داده می شوند ضمناً   پیش بینی افزایش و کاهش هر یک از آنها در فرمتهای یاد شده قابل مشاهده و تحلیل خواهد بود و این فرمتها زیر ساخت وضعیت مالی (ترازنامه بودجه شده ) سازمانها و شرکتها را تشکیل میدهد   .

- به منظور تحلیل و پیش بینی عملکرد سازمانها و شرکتها در طی دوره بودجه برای هر یک از اجزاء صورت سود و زیان فرمتهای جداگانه ای تهیه شده است که امکان پیش بینی و ارزیابی تفصیلی درآمدها و هزینه ها را میسّر می سازد .

- به منظور پیش بینی دریافتها و پرداختها در طی دوره بودجه و برآورد مبالغ ورودی و خروجی درهر یک از مقاطع
سه ماهه سال ، درقالب فرم مخصوصی اطلاعات نقدینگی سازمانها و شرکتها قابل دستیابی می باشد .


ب- ویژگیهای نرم افزاری :

- برای سهولت استفاده شرکتها و سازمانها از این برنامه ، از بانک اطلاعاتی XML  استفاده شده است که نیاز به نصب بانک اطلاعاتی خاصی ندارد .

- اطلاعات وارد شده به برنامه حجم کمی داشته شرکتها و سازمانها می توانند توسط دیسکت و یا حتی ایمیل آنرا ارسال نمایند .

- تمام فایلهای اطلاعاتی برای یک واحد ، یونیک بوده و امکان تداخل فایلهای اطلاعاتی غیر ممکن می باشد .

- تابلو و منوی اولیه برنامه به گونه ای چیده شده ، که ترتیب ورود اطلاعات را برای کاربر به راحتی مشخص می کند .

- اطلاعاتی که در فرم های پایه وارد می شود ، نیاز به دوباره وارد نمودن در فرم های بالاتر نیست و به طور خودکار محاسبه می گردد .

- امکان مشاهده خطاهای موجود ، از قبیل تراز نبودن ترازنامه و مغایرت های احتمالی ، قبل از ارسال اطلاعات ، میسر است .

- نیاز به دوباره وارد کردن این اطلاعات در واحد تجمیع اطلاعات نمی باشد .

- اطلاعات ارسالی بخش زیادی از اطلاعات بودجه سالهای بعد را تکمیل و ساده تر می نماید .  

 نرم افزار تدوین بودجه

 

دستور العمل تنظیم فرم های بودجه سال 1388

مجموعة فرمهای مورد استفاده در سیستم بودجه سال 1388 سازمانهای مستقل و شرکتهای تابعه شهرداری تهران شامل 5 فرم اصلی و 12 فرم فرعی (پشتیبان )می باشد .

فرم های اصلی عبارتند از :

 

پیش بینی سود (مازاد ) / زیان (کسری ) و تقسیم سود  / مازاد

فرم شماره1

ترازنامه بودجه شده

فرم شماره 2

پیش بینی دریافتها و پرداختها

فرم شماره3

وضعیت منابع و مصارف

فرم شماره 4

اهداف کمی

فرم شماره 5

فرمهای فرعی (پشتیبان )عبارتند از :

 

بودجه درآمدهای حاصل از فعالیتهای اصلی

فرم شماره 1/1

بودجه بهای تمام شده فعالیتهای اصلی

فرم شماره 2/1

بودجه هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش

فرم شماره 3/1

بودجه سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

فرم شماره 4/1

بودجه هزینه های مالی

فرم شماره 5/1

بودجه سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

فرم شماره 6/1

تغییرات مطالبات

فرم شماره1/2

تغییرات دیون

فرم شماره 2/2

تغییرات داراییهای غیر جاری

فرم شماره 3/2

پیش بینی مانده موجودیها و کاردر جریان

فرم شماره 4/2

تغییرات حقوق صاحبان سهام

فرم شماره 5/2

  تغییرات در سرمایه گذاریها

فرم شماره 6/2

 

 

 

ساختار فرمهای فرعی (پشتیبان )


الف – فرمهای پشتیبان (فرعی ) (صورت سود و زیان )

این فرمها به 4 ستون به ترتیب شرح عملکرد سال 86 ، مصوّب سال 1387 عملکردو برآورد سال 1387 ،برآورد سال1388 تفکیک شده است و آخرین ردیف های این فرم ها اختصاص به سهم نقدی ایجاد یا مصرف شده از موضوع سر فصلهایی دارد که در فرم ها ، پیش بینی شده است و ارقام منعکس در زیر ستون سهم نقدی جهت استفاده در پیش بینی دریافتها و پرداختهای مورد استفاده واقع میگردد .


ب- فرمهای پشتیبان (فرعی ) وضعیت مالی (ترازنامه بودجه شده )

این فرم ها به 4 ستون به ترتیب ، شرح ، عملکرد سال 86 (مانده در پایان سال 86 )،مصوب سال 87 وعملکرد و برآورد سال 87 و برآورد سال 88 آخرین ردیف های این فرم ها اختصاص به سهم نقدی ایجاد و یا مصرف شده از موضوع
سرفصلهایی دارد که در فرم ها پیش بینی شده است و ارقام منعکس در زیر ستون سهم نقدی جهت استفاده در پیش بینی دریافتها و پرداختها مورد استفاده واقع میگردد .


الزامات اساسی در رعایت تنظیم فرمتهای بودجه سال 1388

1-        تمامی ثبت ستونهای مرتبط با عملکرد سال 1386 به استناد دفاتر و صورتهای مالی سال 1386 انجام می پذیرد

2-        تمامی ثبت ستونهای مصوب سال 1387 به استناد بودجه مصوب سال 87 انجام می پذیرد


راهنمای تنظیم فرم شماره 1/1

فرم « بودجه درآمدهای حاصل از فعالیتهای اصلی » شامل پیش بینی آن بخش از درآمدهای حاصل از فعالیتهای اصلی است که در سال بودجه تحقق می یابد و شامل طرحهای عمرانی ، ارائه خدمات فروش کالا و فروش محصول
می گردد و چنانچه درآمد حاصل از فعالیت اصلی با سرفصلهای تعیین شده قابل تعریف نباشد در سرفصل سایر لحاظ خواهد شد . کمکها و یارانه هایی که سازمانها و شرکتها از طریق بودجه دولت و یا شهرداری و سازمانهای مستقل یا وابسته همچنین   سایر ارگانها دریافت میدارند و به عنوان درآمد تلقی و در این فرم منظور شده است با تنظیم و درج ارقام واقعی و پیش بینی شده در این فرم نرم افزار به صورت خودکار ارقام حاصل از ردیف ج (جمع الف و ب ) را به فرم اصلی (شماره 1 ) انتقال خواهد داد و ارقام سهم نقدی از درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی و کمک ها و یارانه ها را نیز به صورت خودکار به فرم شماره 3 پیش بینی دریافتها و پرداختها انتقال خواهد داد  . منابع اداره شده شهرداری منابعی است که برای ماموریتهای خاص و توافقات به شرکتها و سازمانها واگذار می گردد و مشمول درآمدها و کمک ها ی تعریف شده نمی باشد که با تنظیم و درج واقعی ارقام به صورت خودکار ارقام حاصله به فرم شماره 5 انتقال می یابد .


راهنمای تنظیم فرم شماره 2/1

این فرم « بودجه بهای تمام شده فعالیتهای اصلی » به چهار سرفصل هزینه طبقه بندی شده است آندسته از هزینه هایی که به موجب عقد قرارداد جهت اجرای طرحهای عمرانی ، ارائه خدمات ، فروش محصول و یا فروش کالا برای فعالیتهای اصلی و در سال بودجه مصرف و یا تحمیل میگردد و قابل مقابله با درآمدهای پیش بینی شده حاصل از فعالیتهای   اصلی است ، در این سر فصل منظورخواهد شد . چنانچه فعالیتهای اصلی که در زیر سر فصل طرحهای عمرانی ، ارائه خدمات ، فروش کالا ، فروش محصول ، قابل تعریف نباشد در زیر سر فصل سایر لحاظ خواهد شد . آن بخش از هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی که مرتبط با فعالیتهای اصلی است در زیر سر فصل های هزینه های پرسنلی و هزینه های غیر پرسنلی پیش بینی و منظور خواهد شد . آن بخش از هزینه ها که با زیر سرفصلهای منعکس در فرم قابل تعریف و تطبیق نیست در زیر سرفصل سایر عمل خواهد شد . در زیر فصل سایر هزینه ها به عبارتهایی در داخل گیومه اشاره شده است که معرّف پیش بینی هزینه هایی است که بخشی از عناوین سایر
  هزینه ها را نشان میدهد ارقام منعکس در این عناوین تاثیری در جمع سرفصل هزینه های غیر پرسنلی نخواهد داشت نرم افزار به صورت خودکار ارقام لحاظ شده را در جمع تاثیر نخواهد داد . در زیر سر فصل هزینه مواد و کالا و قطعات فنی و لوازم مصرفی ارقام بهای مواد اولیه وکالا و سایر مواد و لوازم و قطعات فنی مصرفی خریداری شده طی دوره پیش بینی و تحت عناوین مواد اولیه خریداری طی دوره بودجه و بهای تمام شده کالای خریداری طی دوره بودجه و مواد و لوازم و قطعات مصرفی خریداری طی دوره بودجه منظور خواهد شد .

به منظور استخراج صحیح بهای تمام شده فعالیتهای اصلی تفاوت موجودیها اول دوره و پایان دوره و طرح ها و کارهای در جریان اول و پایان دوره توسط نرم افزار از فرم شماره 4/2 « پیش بینی مانده موجودیها و کار در جریان قرار داد»   هابصورت خودکار به زیر سرفصل هزینه مواد اوليه  و کالا انتقال می یابد تا بدینوسیله بهای تمام شده طرحهای عمرانی ارائه خدمات ، فروش محصول ، فروش کالا بدست آید آخرین ردیف از فرم شماره 2/1 اختصاص به سهم نقدی از بابت پیش بینی پرداختهایی دارد که جهت سر فصلهای منظور شده در فرم پیش بینی شده است . مصارف اداره شده شهرداری ، مصارفی است که برای ماموریت های خاص و توافقات به شرکتها و سازمانها  واگذار می گردد و مشمول بهای تمام شده نمی باشد که با تنظیم و درج ارقام به صورت خودکار به فرم شماره 5 انتقال می یابد .


راهنمای تنظیم فرم شماره 3/1

فرم « بودجه هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش » ، شامل دو سر فصل تحت عنوان هزینه های پرسنلی و
  هزینه های غیر پرسنلی طبقه بندی شده است آن بخش از هزینه های پرسنلی که مستقیماً قابل تخصیص به فعالیتهای اصلی نیست و در سر فصل هزینه های پرسنلی در فرم شماره 2/1 منظور نشده است با توجه به محل ایجاد هزینه ها در یکی از ستونهای اختصاص یافته تحت عنوان هزینه های عمومی و اداری یا هزینه های توزیع و فروش درج می گردد چنانچه هزینه هایی با ماهیت متفاوت از زیر فصلهای هزینه های پرسنلی و هزینه های غیر پرسنلی وجود داشته باشد در زیرفصل سایر لحاظ خواهد شد در زیر فصل سایر هزینه ها به عبارت های داخل گیومه اشاره شده است که معرف پیش بینی هزینه هایی است که بخشی از عناوین سایر هزینه ها را نشان میدهد ارقام منعکس در این عناوین تأثیری در جمع سر فصل هزینه های غیر پرسنلی نخواهد داشت نرم افزار بصورت خودکار ارقام لحاظ شده را در جمع تاثیر نخواهد داد . در فرم مذکور به سرانه هزینه کارکنان اشاره شده است که با ثبت برآوردهایی که در تعداد کارکنان در دورة بودجه به عمل می آید نرم افزار بصورت خودکار سرانه هزینه کارکنان را محاسبه و در فرم نمایش می دهد .


راهنمای تکمیل فرم شماره 4/1

  فرم « بودجه سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی » شامل پیش بینی درآمدها عملیاتی و هزینه های عملیاتی است که به شرح زیرسر فصلهای منعکس شده در فرم تفکیک شده است پس از درج ارقام پیش بینی شده در زیر ستون هر یک از ردیف های تعریف شده در فرم ، نرم افزار به صورت خودکار جمع هر یک از سرفصلها را محاسبه و خالص یا تهاتر درآمدها و هزینه های عملیاتی را تعیین و در فرم منعکس خواهد کرد . در آخرین ردیف های فرم ، ارقام پیش بینی سهم نقدی حاصل از دریافتهای درآمدهای عملیاتی و سهم نقدی حاصل از پرداختهای هزینه های غیر عملیاتی تعیین و در ستونهای مربوط درج خواهد شد در زیر سر فصل هر یک از سر فصلهای این فرم عنوانی است با نام سایر که معرّف ثبت آن بخش از درآمد ها و هزینه های عملیاتی است که با تعاریف زیر سر فصل های منظور شده مطابقت ندارد . ارقام محاسبه شده و ثبت شده توسط نرم افزار بصورت خودکار، مبلغ خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی را به ردیف خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در فرم شماره 1 انتقال میدهد همچنین نرم افزار سهم نقدی درآمدها و هزینه های عملیاتی را نیز به صورت خودکار به ردیف های درآمد فعالیتهای عملیاتی و هزینه های عملیاتی در فرم شماره 3 انتقال خواهد داد.   


راهنمای تنظیم فرم شماره 5/1

فرم « بودجه هزینه های مالی » شامل پیش بینی هزینه های مالی سود تضمین شده تسهیلات دریافتی و کارمزدهای مالی و بانکی است که به شرح زیر سرفصلهای منعکس شده درفرم تفکیک شده است پس از درج ارقام پیش بینی شده در زیر ستون هر یک از ردیف های تعریف شده در فرم ، نرم افزار به صورت خودکار جمع هزینه های مالی را از ردیف هزینه های مالی به ردیف هزینه های مالی در فرم شماره 1 انتقال خواهد داد و همچنین سیستم سهم نقدی از بابت سود و کارمزدهای پرداختی را به صورت خودکار به ردیف هزینه ها در فرم شماره 3 انتقال خواهد داد .


راهنمای تنظیم فرم شماره 6/1

فرم « بودجه سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی » مشابه نحوه تنظیم فرم شماره 4/1 خواهد بود


راهنمای تنظیم فرمهای  2/1 و 2/2 و 3/2 و 5/2 و 6/2

فرمهای « تغییرات در مطالبات ، دیون ، داراییهای غیر جاری ، حقوق صاحبان سهام ، سرمایه گذاریها » به دلیل یکنواختی و تشابهی که در تنظیم آنها وجود دارد صرفاً   اکتفاء به نحوة تنظیم فرم شماره 1/2 می شود

  ثبت ماندة زیر سرفصلهای سال 1385 درستون مربوطه که به استناد دفاتر مالی سال 1385 و رجوع به تراز آزمایشی اصلاح شده در تاریخ 30/8/86 و اندازه گیری مبلغ افزایش یا کاهش مطالبات کوتاه مدت یا بلند مدت در تاریخ مذکور و برآورد مبلغ افزایش یا کاهش مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت در 3 ماهه پایان سال 1386 و با توجه به روند پرداخت و بازیافت مطالبات و  جمع جبری مانده در پایان سال 1385 با آثار حاصل از تغییرات در پایان سال 1386 ماندة پایان سال 1386 محاسبه می گردد و پیش بینی برآورد افزایش یا کاهش مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت و تاثیر مبلغ تغییرات درمانده سال 1386 به منظور دستیابی به مانده مطالبات د رپایان سال بودجه (1387)و ثبت ارقام سهم نقدی مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت در زیر ستون آخرین ردیف فوق به منظور تکمیل و بهره برداری در تهیه فرم شماره 3 مورد استفاده واقع می گردد .

 

راهنمای تنظیم فرم شماره 4/2

فرم« پیش بینی موجودیها و کار درجریان » شامل پیش بینی موجودیها در اول و پایان دوره است که ستون عملکرد سال 1386 این فرم به استناد دفاتر مالی سال 1386 ، و ستون مصوّب 1387 آن به استناد بودجة مصوّب سال 1387 ثبت و درج می گردد .   . سیستم به صورت خودکار موجودی پایان دوره را محاسبه و در ستون مربوط درج و ثبت می نماید . ستون برآورد 1388 بر اساس برنامه ها و سیاستهای سال 1388 و روند تهیه و مصرف موجودیها محاسبه و پیش بینی می شود . با توجه به ویژگیهای سیستم تفاوت موجودیهای اول دوره و پایان دوره به صورت خودکار به فرم شماره 2/1 به زیر ستونها و ردیف تفاوت موجودیها و کار در جریان اول و پایان دوره انتقال  می یابد .


فرم شماره 4 :

فرم ( منابع و مصارف ) شامل سرفصل های ترازنامه و صورت سود و زیان می باشد که به صورت خودکار از صفحات مربوطه انتقال می یابد .


فرم شماره 5 :

فرم ( اهداف کمی ) شامل درآمدهای حاصل از فعالیت های اصلی می باشد که در این فرم تفکیک آنها به درآمد از محل پروژه ها ،  درآمد از محل ارائه خدمات و درآمد از خارج از مجموعه شهرداری و سایر درآمدها می باشد که باید مبلغ کل درآمدهای فعالیتهای اصلی به این سه ستون تفکیک شود . کمکهای جاری این فرم به صورت خودکار از فرم مربوطه خوانده می شود . قیمت تمام شده آن نیز مانند درآمدهای آن باید به تفکیک پر شود و بقیه آیتم های این فرم به صورت خودکار از فرم های مربوطه خوانده می شود و در آخر باید کادر مربوطه به توضیح مختصری در خصوص منابع و مصارف ( در محل پیش بینی شده در فرم ) درج گردیده و به عنوان خلاصه عملیات سال بودجه به امضا و تایید معاونت مربوطه در شهرداری تهران رسیده و در صفحه اول بودجه قرار گیرد .

- شایان ذکر است مختصات فرم های بودجه ای و ارتباط آنها با یکدیگر و همینطور نحوه محاسبات بودجه ای در این اداره کل برای علاقه مندان و کاربران محترم شهرداری تهران موجود است و از هر گونه نظرات تخصصی –فنی و اصلاحی همکاران محترم استقبال می گردد .