|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
پروژه ها > بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها

پروژه بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران

مقدمه:

       بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و همچنین اهداف رفیع و جامع مدیریت کلان شهرداری تهران و با توجه به اینکه یکی از وظایف اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارتقاء و بهره وری مطلوب ساختار وسیستم های عملیاتی و انسانی می باشد و اقدام جهت قرار گرفتن در حرکت فزاینده توسعه و پیشرفت با استفاده از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات روز ، تحلیل و بررسی کارشناسی جهت پیاده سازی بانک اطلاعاتی جامع سازمانها و شرکتهای شهرداری امری الزامی است.

       گستردگی موجود در سطح سازمانها و شرکتها و تعدد موارد و کارکردها ، دسترسی آسان به اطلاعات و اجرای فرآیند نظارت به طریق سنتی را نه تنها امکان پذیر نمی کند بلکه باعث تحمیل هزینه و زمان اجرای زیاد نیز خواهد شد. لذا حجم انبوه و افزونگی روزمره اطلاعات در زندگی امروزه نیاز شدید به یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی را ایجاب می کند که بدون سردرگمی و با صرف وقت اندکی اطلاعات مورد نیاز را از انبوه اطلاعات موجود تفکیک و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.

 


اهداف و نتایج اجرای پروژه :

1-      ثبت اطلاعات شرکتها.

2-      صرفه جویی در  هزینه ، زمان و منابع انسانی.

3-      دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز.

4-      تسهیل در گردش اطلاعات بین سازمان ها و شرکت ها.

5-      بهبود فرآیند نظارت بر سازمان ها و شرکت ها.

6-      سرعت بخشیدن به تصمیم گیری و انجام وظایف محوله.

7-      مشخص شدن ظرفیتهای عملیاتی سازمان ها و شرکت ها.

8-      حذف فرآیند های غیر ضرور و همروند.

9-      تدوین گزارش های تحلیلی از عملکرد سازمان ها و شرکت ها.

10-   ایجاد بستر مناسب جهت تعیین راهبرد اداره کل امور مجامع.

11-   ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای بالقوه اداره کل سازمان.

12-   کمک به افزایش کارآیی و اثر بخشی (بهره وری)اداره کل.

شرح خدمات:

1-     شناخت وضع موجود:

الف: برگزاري جلسه با مديران و كارشناسان عالي مرتبط با موضوع.

ب : جمع آوري اسناد و مدارك مرتبط با موضوع و مطالعه آنها .

 ج: جمع بندی و مدل سازی وضع موجود بانک اطلاعاتی.


2-     عارضه یابی فرآیند های موجود و طراحی مجدد  :

              الف- کمک به راه اندازی کارگروه بهبود در سازمان امور مجامع.

              ب- برگزاری جلسات بهبود.

              ج- تعیین فرایندهای مطلوب.

              د- تهیه نقشه فرایندها.

              ه-  ترسیم نمودار گردش کار وضعیت مطلوب فرایندها.

              و- تهیه شناسنامه فرایندها

              ز- تدوین ماتریس تعاملات فرایندها

              ح-شناسه گذاری اسناد و مدارک


3-      طراحی بانک اطلاعاتی :

                  الف – برگزاری جلسات کارشناسی به منظور تبیین دقیق مسئله و نیازمندیها.

ب – مطالعه ، بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود.

ج- تحلیل فرآیند مبادلات اطلاعاتی سازمانها و شرکتها با اداره کل امور مجامع.

د- جمع بندی اطلاعات سازمانها و شرکتها.

ه – طراحی سامانه نرم افزار مناسب بر مبنای فرآیند مورد توافق.

و – نصب و راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها.

ز- آموزش مورد نیاز به منظور بهره برداری از سامانه بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها.

ح- پشتیبانی فنی سامانه به مدت 6 ماه پس از نصب و راه اندازی سیستم.


4-       مشخصات فنی سامانه :

الف-استفاده از نرم افزار بانک اطلاعاتی (SQL) برای نگهداری اطلاعات.

ب-دارا بودن مدیریت دسترسی به اطلاعات سامانه.

ج-دارا بودن هویت شناسی مناسب در ورود به نرم افزار.

د-دارا ی انعطاف پذیری لازم برای تغییر در پذیرش نیازمندیهای جدید.

ه-دارا بودن محیط کاربری آسان و کاربر پسند.

و-دارا بودن بخشهای مدیریتی لازم برای کنترل سامانه.

ز-دارا بودن قابلیت پیگیری جریان کار در نرم افزار.

ح-دارا بودن قابلیت مدیریت کاربران سامانه.

ط- بکار گیری وبهره برداری آسان ازسامانه

ی-قابلیت تولیدگزارش های مدیریتی ، آماری ( جدول ، نمودار) مورد نیاز.

ک-قابلیت تولید گزارشهای تهیه شده به فرمتهای مختلف از قبیل word ,pdf.

 
بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها

 وضعیت پروژه : در مرحله تعریف مستند چشم انداز
زمان انجام پروژه : یکسال پیش بینی شده است
پیمانکار : هنوز تعیین نشده است