|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
پروژه ها > تحول اداری و فرایند کاری

پروژه تحول اداری و فرآیند کاری
متن مقدمه آقای اقدامیان بر پروژه تحول اداری و فرآیند کاری
آیکن تحول اداری و فرآیند کاری

صفحه داخلی فهرست فرآیند ها، فلوچارت فرآیندها ( OFD)


صفحه داخلی نمودار نقشه فرآ یند


صفحه داخلی نمودار تعاملات محیطی(Context Diagram)


صفحه داخلی ماتریس تعاملات فرآیند واحد


صفحه داخلی شناسنامه فرآیند

وضعیت پروژه : اتمام یافته
زمان انجام پروژه : یک سال و نیم
پیمانکار : ندارد ( توسط اداره کل امور مجامع صورت گرفته است )