|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > ماتریس تعاملات

ماتریس تعاملات فرآیندها و واحدهای اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها

 

 

معاونتها

معاونت بررسی های مالی و بودجه

معاونت سیستم ها و روش ها

معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد

اداری و پشتیبانی

حوزه دفتر مدیر کل

کلیه واحد ها

ردیف

عنوان فرایند اصلی

عنوان فرایند فرعی                                                          واحدها

بوددجه

بررسی های مالی 

بهبود سیستم ها و روشها

حقوقی

امور مجامع

مشاور مالی و بودجه عملیاتی

دبیر خانه

اداری

پشتیبانی

دفتر مدیر کل

مسئول ساب پرتال

1 گزارش بودجه اصلاح و بروزرسانی نرم افزار بودجه                      
2 ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه و ارسال  CD نرم افزار مربوطه به سازمانها و شرکتها            *          
3 جمع آوری بودجه های تنظیمی سازمانهاوشرکتها جهت ارسال خلاصه به ستاد عالی بودجه شهرداری  *          *          
4 بررسی های مالی  جمع آوری،جمع بندی و بررسی صورتهای مالی  حسابرسی شده سازمانها و شرکتها    *                  
5 تهیه گزارش عملکرد 6 ماهه سازمانها و شرکتها    *                  
6 تهیه گزارش دیون و مطالبات سازمانها و شرکتها     *                  
7 ارائه مشاوره مالی به  سازمانها و شرکتها      *              
8 بهبود سیستم ها و روشها اصلاح اساسنامه ها و آیین نامه های سازمانها و شرکتها      *       *          
9 جمع آوری و جمع بندی آمارو اطلاعات مربوط به سازمانها و شرکتها     *                
10 ارسال آمار و اطلاعات سازمانها و شرکتها به واحدهای ذیربط درخواست کننده           *          
11 ارائه مشاوره مالیاتی به سازمانها و شرکتها           *          
12 ارائه مشاور ه بیمه تأمین اجتماعی به سازمانها و شرکتها           *          
13 تدوین بخشنامه ها و دستورالعملها            *          
14 مشاوره بررسی وضعیت شرکتها و مؤسسات در حال تصفیه         *          
15 بررسی قراردادهای منعقده ما بین سازمانهاو شرکتها با شرکتهای مجری پروژه                    
16 ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها و شرکتها        *              
17 امور مجامع برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کلیه مجامع و شوراها          *            
18 تهیه و تدوین پیش نویس صورتجلسات مجامع و شوراها            *          
19 نظارت بر برگزاری جلسات مجامع یا شوراها                    
20 بررسی صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره ها جهت ارسال به اداره ثبت شرکتها            *          
21 استخراج و پیگیری اجرای تکالیف مجامع و شوراها          *  *          
22 اطلاعات سازمانها و شرکتها  تهیه اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتها            *          
23 تهیه و تدوین نظام ارزشیابی عملکرد مدیران و رتبه بندی سازمانها و شرکتها                    
24 شارژ بن کارت شارژ بن کارت مدیران عامل سازمانها و شرکتها            *          
25 دبیر خانه مکاتبات صادره                  *    
26 مکاتبات وارده              *      *    
27 اداری مرخصی پرسنل              *  *        
28 تهیه و ارسال گزارش کارکرد پرسنل رسمی و قراردادی              *  *        
29 پشتیبانی خرید اقلام درخواستی واحد ها              *        
30 درخواست کالا از اداره کل پشتیبانی                  
31 تعمیرات یا تعویض ملزومات و تجهیزات                  *
32 دفتر مدیر کل پیگیری دستور مدیر کل                    
33 تهیه و ارسال گزارش عملکرد فصلی اداره کل                   
34 هماهنگی مراجعات به مدیرکل                    *    
35 کارتابل مدیر کل              *        *
36 ساب پرتال ساب پرتال                        
37 مشاور مالی و بودجه عملیاتی تجزیه و تحلیل و استخراج تکالیف مندرج در صورتجلسات مجامع و شوراها                    
38 تجزیه و تحلیل صورتجلسات هیأت مدیره                      
39 پشتیبانی نرم افزار تهیه  و تنظیم  بودجه عملیاتی شهرداری تهران                      
40 جلسات شرکت در جلسات تخصصی و عمومی                    *