|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > مشخصات فعالیتها > مراحل انجام فعالیتها
کمينه مراحل انجام فعالیتها

در هنگام استفاده از خدمات الکترونیکی در صورت پر کردن مطالب درخواستی مانند شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی کد رهگیری و مراحل انجام کار به اطلاع شما خواهد رسید

نظر سنجی از خدمات ارائه شده در اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

ساعت کاری: شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 16:30ردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

حوزه دفتر مدیر کل

 

1

 پیگیری دستورات مدیر کل

دفتر مدیر کل

2

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد فصلی اداره کل 

دفتر مدیر کل

3

 هماهنگی مراجعات به مدیرکل

دفتر مدیر کل

4

 کارتابل مدیر کل

دفتر مدیر کل

5

 تجزیه و تحلیل و استخراج تکالیف مندرج در صورتجلسات مجامع و شوراها

مشاور مالی و بودجه عملیاتی

6

 تجزیه و تحلیل صورتجلسات هیات مدیره

مشاور مالی و بودجه عملیاتی

7

 تهیه و پشتیبانی نرم افزار تهیه  و تنظیم  بودجه عملیاتی شهرداری تهران

مشاور مالی و بودجه عملیاتی 

ردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

معاونت بررسي هاي مالي و بودجه

 

1

 اصلاح و بروزرسانی نرم افزار بودجه

بودجه

2

 ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه و ارسال  CD نرم افزار مربوطه به سازمانها و شرکتها

بودجه

3

 جمع آوری بودجه های تنظیمی سازمانها و شرکتها جهت ارسال خلاصه آن به ستاد عالی بودجه شهرداری

بودجه

4

 جمع آوری،جمع بندی و بررسی صورتهای مالی  حسابرسی شده سازمانها و شرکتها

بررسی های مالی 

5

 تهیه گزارش عملکرد 6 ماهه سازمانها و شرکتها

بررسی های مالی 

6

 تهیه گزارش دیون و مطالبات سازمانها و شرکتها 

بررسی های مالی 

7

 ارائه مشاوره مالی به  سازمانها و شرکتها

بررسی های مالی 

 

 

ردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

معاونت سیستم ها و روش ها

 

1

 اصلاح اساسنامه ها و آیین نامه های سازمانها و شرکتها 

بهبود سیستم ها و روشها

2

 بررسی وضعیت شرکتها و مؤسسات در حال تصفیه

حقوقی

3

 جمع آوری و جمع بندی آمارو اطلاعات مربوط به سازمانها و شرکتها

بهبود سیستم ها و روشها

4

 ارسال آمار و اطلاعات سازمانها و شرکتها به واحدهای ذیربط درخواست کننده

بهبود سیستم ها و روشها

5

 بررسی قراردادهای منعقده ما بین سازمانها و شرکتها با شرکتهای مجری پروژه

حقوقی

6

 ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها و شرکتها

حقوقی

7

 ارائه مشاوره مالیاتی به سازمانها و شرکتها

بهبود سیستم ها و روشها

8

 ارائه مشاور ه بیمه تأمین اجتماعی به سازمانها و شرکتها

بهبود سیستم ها و روشها

9

 تدوین بخشنامه ها و دستورالعملها

بهبود سیستم ها و روشها 

ردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد

 

1

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کلیه مجامع و شوراها

امور مجامع

2

 بررسی و تنظیم پیش نویس صورتجلسات مجامع و شوراها

امور مجامع

3

 نظارت بر برگزاری جلسات مجامع یا شوراها

امور مجامع

4

 بررسی صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره ها جهت ارسال به اداره ثبت شرکتها

امور مجامع

5

 استخراج و پیگیری اجرای تکالیف مجامع و شوراها

امور مجامع

6

 تهیه اطلاعات شناسنامه ای سازمانها و شرکتها

امور مجامع

7

 تهیه و تدوین نظام ارزشیابی عملکرد مدیران و رتبه بندی سازمانها و شرکتها

امور مجامع

8

 شارژ بن کارت مدیران عامل سازمانها و شرکتها

امور مجامعردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

آموزش و فناوری اطلاعات

 

1

 آموزش عمومی و تخصصی پرسنل

آموزش

2

 پرتال

فناوری اطلاعات

3

 بانک اطلاعاتی سازمانها و شرکتها

فناوری اطلاعات

4

 تحول اداری و فرآیند کاری

فناوری اطلاعات

5

 پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری

فناوری اطلاعات

  

ردیف

عنوان فرایند

واحد مجری

دبیرخانه

 

1

  مکاتبات صادره

دبیر خانه

2

  مکاتبات وارده

دبیر خانه