|  12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
صفحه اصلی قدیمی13931028

تاریخ بروز رسانی:28 دی 1393

مشخصات فردی مدیر کل امور مجامع
تالار گفتگو اداره کل امور مجامع
پست الکترونیک نیروهای اداره کل امور مجامع

مشخصات فردی مدیر کل امور مجامع تالار گفتگو اداره کل امور مجامع پست الکترونیک نیروهای اداره کل امور مجامع

نظرسنجی عملکرد اداره کل و عملکرد پرتال
گالری تصاویر اداره کل امور مجامع
آدرس الکترونیکی شهرداری های ایران و جهان
مطالب آموزشی
تصاویر،اخبارمتفرقه ، مطالب جالب و .....

نظرسنجی عملکرد اداره کل و عملکرد پرتال گالری تصاویر اداره کل امور مجامع آدرس الکترونیکی شهرداری های ایران و جهان مطالب آموزشی تصاویر،اخبارمتفرقه ، مطالب جالب و .....
مـصــوبـه سـامـانـدهــی وضعیــت سـازمــان ها و شـرکـت های وابسته به شـهـــرداری تهــــران در جلسه61 مـورخ 20 /9/86 شـواری اسلامی  تهران
اطلاعات بیشتر
بودجه فراگیر کـه تمام برنامه ها و فعالیت های مـخـتـلـف سازمان ها و شرکت هــای شهرداری تـــهــران در یـــک دوره مشـــخــــص
 اطلاعات بیشتر
ارزیابـی پـس از بــــــررسی گــزارش هـای مــالــی و جـمع بـنـدی، عـمـلـکرد هیـأت رئیسه و کــارکنـان براسـاس شـاخص هـای تـعـیـیـن شـــده
اطلاعات بیشتر

کدینگ تمـام حسابهای رآمـدی ، هزیــنــه ای، دارایی و بدهی هــا که در تمام سطوح شهرداری تهران قـابـل اجـرا می باشد

اطلاعات بیشتر

اطلاعات شوراها و مجامـع و دیـــگـــر اطـلاعــاتی کـه جـهـت ارزیـابی و گزارش گیری و هدایـت سـازمـان هـا و شــرکـت هــا مـــورد استفاده قرار می گیرد
اطلاعات بیشتر


تهیه فرآیندهـای کاری و تـحلیل سـیـسـتـمی وضــع موجود و هدایت استراتژیی آن در جـهـت افزایش کارآیی و بـهـره وری اهــداف
اطلاعات بیشتر