|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها > گروه مشاورین > اطلاعات مشاوره ای > سؤالات مالیاتی

پاسخ سؤالات مالیاتی مطروحه در جلسه خرد مالی و بصیرتهای مدیریت مالی

(برای دیدن پاسخ روی سؤالها کلیک نمایید)


سوال1.

الف ـ در صورتیکه پیمانکاری، در صورت وضعیتهای موقت قبلی درخواست مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را ننمایند آیا مجاز خواهد بود که در آخرین وضعیت (فعلی یا بعدی) مالیاتهای قبلی را مطالبه نمایند؟

ب ـ یا تاریخ ثبتنام مودی و گواهی ثبت نام مالیات لر ارزش افزوده و ارائه آن برای پرداخت کننده مالیات(کارفرما) لازم است یا خیر؟ آیا مبنای پرداخت مالیات قانون مذکور می تواند از تاریخ ثبت نام یا گواهی ثبت نام باشد یا خیر؟

لازم به توضیح است که تعداد زیادی از پیمانکاران طرف قرارداد از تاریخ اجرای قانون، مالیات متعلقه را در ذیل صورت وضعیتها اضافه نکرده اند و اخیراً به دنبال این هستند که در آخرین صورت وضعیت بصورت جمع شونده مالیات را مطالبه نماینده. حتی بعضی از پیمانکاران که صورت وضعیت جاری (جدید) ندارند فقط درخواست پرداخت مالیات دوره های گذشته را دارند.

ج ـ اریخ دوره کارکرد یا تاریخ صدور کدام ملاک عمل می باشد؟

د ـ جهت پرداخت مالیات مذمور به ارائه دهندگان کالا و خدمات برگ ثبت نام اینترنتی مودی کافی است یا ارائه گواهینامه موقت ثبت نام لازم است؟

هـ ـ با توجه به اینکه گواهینامه موقت دارای مدت معین می باشد پس از سپری شدن دوره موقت تکلیفی جهت پرداخت مالیات چگونه است؟