|  10/16/2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
قوانین و مقررات > قوانین و مقررات داخلی اداره کل امور مجامع

قوانین و مقررات داخلی اداره کل امور مجامع

 

قوانین و مقررات داخلی اداره کل امور مجامع

 

کلیه کارکنان تا زمانيكه در در شهرداری تهران هستند وظايف خود را با كمال راستي و درستي و جديت انجام داده و در نگهداري منافع و پيشرفت امور شهرداری تهران ساعي باشند
          ماده 1) مستخدمين بايد رعايت شعائر اسلامي و مذهبي ، حجاب اسلامي را نموده و با متانت و  فروتني با مشتريان و ارباب رجوع رفتار نمايند .

        ماده 2) كاركنان موظفند دستورهائي را كه ازطرف رئيس مستقيم يا مقامات بالاتر دريافت مي‏دارند با كمال دقت بطور صحيح انجام دهند .

        ماده 3) ازآنجا كه شهرداری تهران مؤسسه‏اي خدماتي است و تداوم فعاليت آن منوط به جلب رضايت مراجعين و مشتريان مي‏باشد ، لذا كاركنان علاوه بر رعايت شئونات اسلامي ، لازم است رعايت ادب و خوشروئي را در حصول هدف فوق ، اولين وظيفه اداري خود تلقي نمايند ، بنحوي كه هيچگونه شكايتي دراين خصوص ايجاد نگردد .

        ماده 4) سرعت و دقت در انجام كارهاي محوله ، ازجمله مهمترين تكاليف كاركنان بشمار مي‏رود و مستخدمين اداره کل بايد در انجام كارها تسريع و مراقبت داشته ، كوچكترين تأخير را به هيچ عنوان جايز نشمارند ، درهرصورت ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور محوله آنها بدون دليل ، تخلف محسوب مي‏گردد .  

        ماده 5) كاركنان بايد كارهاي اداره کل را با نهايت بيطرفي برطبق مقررات انجام دهند . تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري دراجراي قوانين و مقررات  نسبت به اشخاص ، تخلف اداري شناخته خواهد شد .

        تبصره : فقط درصورت فوريت بعضي از كارها با دستور صريح رئيس مافوق ، كاركنان اداره کل مي‏توانند امر مربوطه را خارج از نوبت به انجام برسانند .

        ماده 6) اسراريكه كاركنان به مناسبت شغل خود يا توسط ديگران بدست آورده باشند بايد كاملاً محرمانه بماند . همچنين بايد از افشاي اسرار اداري به يكديگر نيز خودداري نمايند . درصورت مشاهده تخلف ، گذشته از مطالبه خساراتيكه احياناً براثر افشاء متوجه اداره کل يا مشتريان مي‏شود ، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد .

        ماده 7) تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند ، يا ارائه گزارش خلاف واقع در امور اداري تخلف محسوب مي‏گردد .

        ماده 8) درصورت لزوم وحسب دستور رئيس مستقيم ، كاركنان بايد بعد از ساعات اداري نيز به‏انجام کارهاي محوله بپردازند ، بديهي است اينگونه علاقمندي همكاران درموقع خود مدنظر قرار خواهد گرفت .

        ماده 9) ساعات كار اداره کل ازطرف اداره كل نیروی انساني ابلاغ مي‏شود .
        كاركنان بايد بدون استثناء ساعت ورود و خروج خود را ثبت نمايند ، درصورت تأخير در ورود يا تعجيل در خروج يا ترك خدمت بدون مجوز در ساعات كار مطابق مقررات درمورد آنها اقدام خواهد شد .

        ماده 10) هريك از كاركنان چنانچه بواسطه بيماري يا معذوريت نتواند به خدمت حاضر شود بايد ظرف سه ساعت اول همان روز مسئول مستقيم خود را مطلع سازد . درهرحال غيبت ، باعنوان بيماري يا معذوريت بدون ارائه گواهي معتبر مسموع نيست و هرگاه غيبت كاركنان بواسطه گرفتاري فوري باشد لازم است به هروسيله ممكن از رئيس مستقيم خود تقاضاي مرخصي نمايد . ضمناً درصورت مراجعه به پزشك معتمد بانك ارائه گواهي پزشكي براي مدتي كه استراحت براي او تجويز گرديده الزامي است .

        ماده 11) اعتبار و حيثيت كاركنان براي اداره کل داراي نهايت درجه اهميت مي‏باشد و كاركنان بايد حتي در معاملات و معاشرتها و طرز رفتار خارج از اداره کل خود از هرجهت آبرومند و با حيثيت شناخته شوند و از هرگونه اقدامي كه براي شخص آنان يا اداره کل موهن باشد اجتناب ورزند .

        ماده 12) كاركنان بايد ضمن رعايت كامل سلسله مراتب اداري ازهرگونه توسل و تشبث به اشخاص و مقامات خودداري نموده و درهيچ مورد توصيه‏اي به اداره کل نياورند ، زيرا اينگونه اقدامات خلاف مقررات و ضوابط اداري مي‏باشد .

          ماده 13) کارکنان اداره کل مجاز نيستند در ساعات اداري به كسب و تجارت بپردازند .

          ماده 14) چنانچه مستخدمي بخواهد از خدمت اداره کل استعفاء دهد بايد دو ماه قبل قصد خود را به اداره کل كتباً اعلام دارد .

        ماده 15) كاركنان بانك تابع مقررات آئين‏نامه استخدامي شهرداری و ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوي نیروی انسانی مي‏باشند .

         ماده 16) كاركنان اداره کل لازم است هرگونه تخلف و يا اعمال ساير مستخدمين اداره کل را كه مغاير با مقررات و دستورالعملهاي صادره مي‏باشد سريعاً به مسئولين ذيربط اطلاع دهند .

       ماده 17)  استعمال دخانيات در داخل اداره کل  ممنوع است.

      ماده 18) خروج از اداره کل  بعد هماهنگی با دفتر مدیر کل  امکان پذیر است.