|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > اهداف و وظایف > شرح وظایف مصوب

شرح وظایف

شرح وظایف اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

آیکن شرح وظایف

شرح وظایف :معاونت بررسی های مالی و بودجه  شرح وظایف :معاونت سیستمها و روشها  شرح وظایف :معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد 

 

 

بعد قانوني- ماهيتي

شرح وظايف:

1- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها وشورای سازمانها

2- تمهیدات لازم جهت صدور دعوت نامه، ارسال دستور جلسات مجامع عمومی و شوراها جهت اعضاء مجامع عمومی شرکتها و شورای سازمانها

3- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب و ارائه پیشنهادات به اعضاء مجمع عمومی و شوراها جهت تصمیم گیری در موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسی

4- تشکیل جلسات با مدیران و بازرسان قانونی و حسابرسان جهت رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در پیش نویس گزارشات حسابرسی

5- بررسی پیشنهادات واصله ازسوی ارکان سازمانها و شرکتها قبل از طرح در مجمع عمومی و شوراها عنداللزوم تشکیل جلسات پیش مجمع با همکاری واحدهای ذیربط

6- همکاری و اقدام لازم جهت تدوین و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی و شوراها و اخذ یک نسخه از صورتجلسات مربوطه به منظور پیگیریهای بعدی و اجرای مفاد آنها

7- جمع آوری و نگهداری کلیه سوابق و صورتجلسات مجامع عمومی و شوراها و آمار و اطلاعات مورد نیاز

8- جمع آوری صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها و سازمانهای تابعه و تهیه و ارائه گزارشهای لازم برحسب مورد به منظور رعایت حدود مقررات و اختیارات در اساسنامه و سایر قوانین و همچنین ارزیابی تصمیمات متخذه

9- جمع آوری کلیه سوابق، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات قانونی در رابطه با وظایف و مأموریتهای شرکتها و سازمانها

10- همکاری با سازمانها و شرکتها درخصوص انجام تشریفات قانونی شرکتهای در حال انحلال و در جریان تصفیه

11- انجام خدمات مشاوره مالیاتی و حقوقی و نیز رسیدگی به مغایرت حسابهای فی مابین سازمانها و شرکتها

12- بررسی ترازنامه و گزارشهای مالی و تطبیق عملکرد با بودجه مصوب و پیگیری در اخذ گزارشهای بازرسی و حسابرسی شرکتها و سازمانها

13- انجام بررسیهای لازم و تطبیق کلی طرحها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکتها و سازمانها با برنامه کلان شهرداری تهران

14- بررسی و جمع بندی اقتصادی فعالیتهای شرکتها و سازمانها و ارزیابی عملکرد آنها جهت کمک به رتبه بندی شرکتها و سازمانها

15- بررسی سیاستها و روشهای مالی و اداری مورد عمل در شرکتها و سازمانها به منظور اصلاح و بهبود آنها با همکاری واحدهای ذیربط

16- هدایت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه شرکتها و سازمانها در خصوص حصول اهداف کلان شهرداری تهران

17- تهیه و تنظیم بودجه تجمیعی و تلفیقی سازمانها و شرکتها

18- بررسی و تجزیه تحلیل صورتهای مالی (عملکرد مالی) و ارائه نقاط قوت و ضعف عملکرد به اعضاء مجمع عمومی و شوراها به همراه ارزیابی نسبت های مهم مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب

19- بررسی و تجزیه و تحلیل بودجه و عملکرد سازمانها و شرکتها وتحلیل انحرافات

20- نظارت و انجام بررسیهای لازم به منظور ارائه نظرات اصلاحی در زمینه اجرای صحیح قوانین و آیین نامه ها، مقررات مالی و معاملاتی در شرکتها و سازمانها

21- تهیه گزارشهای لازم از وضعیت مالی شرکتها و سازمانها در موارد لزوم

22- پیگیری امور حسابرسی و بازرسی شرکتها و سازمانها و بررسی گزارشات حسابرسان و نظرات بازرسان قانونی و همکاری با مسئولین مالی جهت رفع ایرادات اعلام شده

23- بررسی گزارشات حسابرسان و بازرسان از نظر کیفی جهت همکاری لازم با ارکان شرکتها و سازمانها در خصوص تعیین بازرسان و حسابرسان

24- انجام بررسیها و اقدامات لازم به منظور کنترل مستمر وضعیت سرمایه گذاری و سهام شرکتها و سازمانها

25- ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتها و سازمانها

26- تهیه و تنظیم فهرست سهامداران جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکتهاو موسسات

27- انجام سایروظایف محوله اداری برحسب دستور

چشم اندازها و راهبردها

- شهرداري تهران جهت انجام خدمات و ماموريتهاي خود نياز به عوامل اجرايي دارد تا بتواند اطمينان حاصل نمايد كه خدمات و ماموريتهاي محوله به موقع و صحيح انجام مي شود لذا اقدام به تاسيس سازمانها و شركتهاي تحت پوشش مي نمايد. شهرداري تهران جهت ايجاد هماهنگي و حصول اطمينان از عملكرد سازمانها و شركتها اقدام به ايجاد اداره كل امور مجامع و شوراي سازمانها نموده است.

- ماهيت فعاليتها و وظايف اداره كل، برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي، تسهيل گري، كنترل و تهيه گزارشهاي لازم از سازمانها و شركتها براي اطلاع شهردار محترم و معاونتهاي شهرداري تهران مي باشد.

انتظار مي رود با اجراي كامل وظايف توسط اين اداره كل:

- جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها وشورای سازمانها به موقع و با حضور سهامداران واقعي تشکیل گردد.

- اعضاء مجمع عمومی و شوراها تصمیم گیری هاي مناسبي انجام دهند.

- گزارشات حسابرسی داراي ایرادات و اشکالات كمتري شود.

- کلیه سوابق و صورتجلسات مجامع عمومی و شوراها و آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور پیگیریهای بعدی در بانك اطلاعاتي در دسترس باشد.

- در تهيه صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها و سازمانهای تابعه حدود مقررات و اختیارات در اساسنامه و سایر قوانین رعایت شود.

- کلیه سوابق، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات قانونی در رابطه با وظایف و مأموریتهای شرکتها و سازمانها جهت برنامه ريزي و كنترل آرشيو گردد.

- تشریفات قانونی شرکتهای در حال تأسیس، در حال انحلال و در جریان تصفیه بموقع و صحيح انجام شود.

- مغایرت حسابهای فی مابین سازمانها و شرکتها و همچنين مشکلات سازمانها و شركتها در زمینه مالياتي و بيمه اي و حقوقي حل و فصل گردد.

- صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري تهيه وعملکرد با بودجه مصوب داراي كمترين مغايرت باشد.

- برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکتها و سازمانها با برنامه کلان شهرداری تهران مطابقت داشته باشد.

- شرکتها و سازمانهابه نحو صحيح رتبه بندی شوند.

- بررسی سیاستها و روشهای مالی و اداری مورد عمل در شرکتها و سازمانها اصلاح و بهبود يابد.

- بودجه تجمیعی و تلفیقی شرکتها و سازمانها ، اهداف کلان شهرداری تهران را دنبال نمايند.

- قوانین و آیین نامه ها، مقررات مالی و معاملاتی در شرکتها و سازمانها بنحو صحیح اجرا شود.

- شهردار محترم و معاونين در جريان وضعیت مالی شرکتها و سازمانها باشند.

- از حسابرسان و بازرسان كيفي و مناسب استفاده شود.
- وضعیت سرمایه گذاری و سهام شرکتها و سازمانها بطورمستمر کنترل گردد.

بعد ساختاري- تاريخي

ساختار تشكيلاتي، نهادهاي پايين دستي و فرايندهاي سازماني

تاريخچه فعاليت و تغييرات در ماهيت، كاركرد و اهداف (در 5 سال گذشته)

شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری به شکل عمده برای تسهیل و تسریع فعالیت و ارتقای خدمات شهرداری تأسیس شده اند. اما با گذر زمان از نظارت شهرداری بر فعالیت آنها کاسته شد و دربرخی موارد از فعالیتهای اصلی خود بازماندند. پس ضرورت نیاز به وجود اداره ای برای هدایت و نظارت بر این مجموعه گسترده احساس شد؛ با این هدف، اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها در سال 1385 کارخود را آغاز کرد.

بعد عملکردی

توصیف شرایط شهر تهران

شهرداری تهران دارای 107 واحد شرکت و سازمان بوده که با توجه به ساماندهی آنها به تعداد 38 واحد فعال (17 شرکت و 21 سازمان)تقلیل یافته است.

عملکرد حوزه براساس اهداف و شاخص های مرتبط (در 5 سال گذشته)

1- ايجاد هسته مشاوره مالياتي و تقلیل بدهی مالياتی شرکتها و سازمانها و واحدهاي تابعه شهرداري به مبلغ 1200ميليارد ريال

2- ايجاد هسته بيمه اي كه منجر به اصلاح بدهي حق بيمه تأمين اجتماعی مورد اختلاف شرکتها و سازمانها و واحدهاي تابعه شهرداري به مبلغ 1400 ميليارد ريال.

3- امضای تفاهم نامه مبنی بر بررسی ادعاهای فی ما بين سازمان امور مالياتي و شهرداری كه منجر به بررسی مقدماتی 2700 ميليارد ريال مطالبات طرفين و پیگیری مطالبات مناطق شهرداری اعم از تغییر کاربری، تراکم ، عوارض و... گرديد.

4- شناسائي و صورتجلسه داراييهاي ثبت نشده بارزش 11.000 ميليارد ريال و ارجاع آن به اداره كل امور مالي و اداره كل املاك جهت اجراء

5- حل و فصل دیون و مطالبات سازمانها و شرکتها كه منجر به اصلاح 19948 میلیارد ریال و حل و فصل 261 میلیارد ریال دیون و مطالبات گرديد.

6- تدوين 18فقره اساسنامه سازمان جهت ارائه لايحه به شورای شهر؛ واگذاری 3 شرکت؛ ادغام 2 سازمان و انحلال 9 شرکت در راستای اجرای مصوبه ساماندهی.

7- ايجاد بانک اطلاعاتی از وضعيت سازمانها و شرکتها جهت دسترسی سریع به اطلاعات و آمار مورد نیاز

8- پيگيري و تشکيل به موقع مجامع عمومي ساليانه شرکتها و شوراهاي سازمانها

9- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري به منظور استفاده در تصميم گيري مديران عالي و شفاف سازی اطلاعات مالي آنها گرديده بطوريكه گزارشهاي حسابرسي در سال 84 كه فاقد اظهار نظر مطلوب ولي در سال 1387 تعداد 32 فقره از اظهار نظرها مطلوب بوده است.

10-تهیه دستورالعمل رتبه بندي و ارزيابي عملکرد سازمانها و شرکتها و اجراي آن كه منجر به طبقه بندي 4 گانه گرديده که بر اساس آن ميزان حقوق و پاداش مديرعامل و اعضاء هيئت مديره و معاونين تعيين می گردد.

11-بررسي تعداد 3100 فقره صورتجلسه هيئت مديره سازمانها و شركتها و تطبيق آنها با اساسنامه، قوانين، آئين نامه ها

كه منجر به تعداد 135 فقره اخطار و 38 فقره اصلاح صورتجلسه گرديده است.

12-تهيه نرم افزار و دستورالعمل تنظیم بودجه برای سازمانها وشرکتها با رويکرد بودجه عملياتي كه در اين راستا بودجه سالهای 87 و 88 و 89 سازمانها و شركتها بصورت تجميعي و تلفيق مديريتي، به همراه بودجه مناطق شهرداري به شوراي شهرتهران ارائه شده است.

13-بررسي و اعلام نظر روي كليه قراردادهاي في مابين شهرداري با سازمانها و شركتها كه تاکنون 95 قرارداد مورد بررسی و اظهار نظر کارشناسی قرار گرفته است.

14-بررسي وضعيت موسسات وشركتهاي در حال تصفيه و نظارت بر عمليات آنها، كه از تعداد 14 شرکت و موسسه سنوات قبل، 3 شرکت و موسسه ختم تصفيه و 3 شرکت مراحل پايانی تصفيه را طی می نمايند.

15-ايجاد و راه اندازي پرتال اصلي اداره كل برروي پورتال شهرداري كه در اينترنت به آدرس majame.tehran.ir قابل دسترسي مي باشد.

16-به مرحله ختم تصفیه رساندن شرکتهای در حال انحلال (9 شرکت)

17- تعیین شاخصهای عملیاتی برای کلیه سازمانها و شرکتهای فعال

18- تقلیل زمان برگزاری شورای سازمانها و مجامع شرکتها از 4 ماه به 3 ماه.

19- راه اندازی سیستم یکپارچه حسابداری و کدینگ واحد در سازمانها و شرکتها

20- تهیه چارت سازمانی تیپ برای سازمانها و شرکتها و تطبیق با وضع موجود

21-حل و فصل موارد اختلاف فی ما بین شهرداری و سازمان امور مالیاتی و همچنین مالیات های معوق که مجموع آنها بالغ بر حدوداً 2800 میلیارد ريال میگردد

بعد تحلیلی

عنایت شهردار محترم تهران و سایر اعضاء محترم هیئت رئیسه مي تواند اين اداره كل را در جهت نيل به اهداف تعيين شده حمايت نمايد.

- با حمايت فوق الذكر هيچگونه ضعفي جهت ايفاي وظايف وجود نخواهد داشت و از همه فرصتهاي موجود استفاده خواهد شد.
- هيچگونه تهديدي در اين اداره كل براي رسيدن به اهداف وجود ندارد.
- كليه وظايف اين مديريت داراي اولويت يكسان مي باش.