|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > بخشنامه ها و دستورالعمل ها
کمينه

بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به فعالیت ها و خدمات اداره کل امور مجامع

 

ایجاد هسته مشاوره مالیاتی در اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهادستورالعمل بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی و ارسال آن به اداره کل امور مجامعجداول ((صورت وضعیت دارائیها و بدهیهای شرکت ....)) و ((وضعیت کسری/ مازاد مطالبات و بدهیهای مربوط به اشخاص خارج از مجموعه شهرداری))نحوه جذب و به کار گیری نیروی انسانی جدید در سازمانها و شرکتها با اطلاع منابع انسانی و اداره کل امور مجامعساماندهی سازمانها و شرکتها توسط اداره کل امور مجامعدستورالعمل وضعیت مدیران تصفیه و نحوه تصفیه شرکت هاساماندهی خودروهای در اختیارنحوه انتخاب حسابرس سازمانها و شرکتها با هماهنگی اداره کل امور مجامع تمرکز حوزه مالیاتی در اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها اجرای دقیق بخشنامه ها(هماهنگی با هسته مشاوره مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی اداره کل امور مجامع)  شناسه ملي شهرداري تهران
 اعلام مشخصات مديران به اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها


فهرست کامل بخشنامه ها و دستورالعمل ها بر اساس موضوع

فهرست کامل بخشنامه ها و دستورالعمل ها بر اساس فرستنده و تاریخ ارسال