|  07/25/2017 - سه شنبه 3 مرداد 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
نیروی انسانی سازمانها و شرکتها > نیروی انسانی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران

نیروی انسانی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران

بر اساس اطلاعات درج شده در صورتهای مالی

واحد تعداد پرسنل سال 86 تعداد پرسنل سال 87 تعداد پرسنل سال 88 تعداد پرسنل سال 89 تعداد پرسنل سال 90 تعداد پرسنل سال 91 تعداد پرسنل سال 92 تعداد پرسنل سال 94 تعداد پرسنل سال 95
جمع سازمانها 10,361 10,496 10,863 12,867 13,356 13,771 13,933 12,982 15,971
جمع شرکتها 24,944 25,687 23,190 21,255 20,239 21,402 23,798 23,029 32,306
جمع کل 35,305 36,183 34,053 34,122 33,595 35,173 37,731 36,011 48,277

 

فراوانی نيروی انسانی سازمانها وشرکتهای تابعه شهرداری

بر اساس تحصيلات

فراوانی نیروی انسانی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری بر اساس

نوع قرارداد و رابطه کاری