|  09/26/2017 - سه شنبه 4 مهر 1396
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
خدمات الکترونیک > خدمات الکترونیکی ارتباطی > تلفن اینترنتی (Voip)

تلفن اینترنتی Voip

سامانه تلفن اینترنتی Voip
نام و نام خانوادگی
سمت شماره پیش شماره
ابراهیم عباسپور
مدیر دفتر مدیر کل
17253 960
فرشید موسوی دفتر مدیر کل - جمعداراموال و تنخواه گردان
17255 960
معاونت سیستم ها و روش ها
عباس حاتم تهرانی
معاون سیستم ها و روش ها 17260 960
رحیم حمزه رئیس اداره سیستم ها و روشها 17261 960
مجید کاشانی رییس اداره مجامع شرکت ها 17265 960
پروین عیوضی
کارشناس مجامع شرکت ها 17296 960
خانم علیمحمدی کارشناس سیستم ها و روش ها 17266 960
معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد
محمدصفری معاون مجامع و ارزیابی عملکرد 17272 960
محمود کریمی خالدی رئیس اداره شورای سازمانها 17273 960
ریحانه کشاورز کارشناس امور شوراهای سازمان ها 17274 960
سحرناز امیدی
کارمند امور شوراهای سازمان ها 17298 960
معاونت بررسی های مالی و بودجه
زهرا احمدلو معاون بررسی های مالی و بودجه 17281 960
مریم عشقی صابرپور
کارشناس ارشد مالی 17285 960
سحر محمدی کارشناس مالی 17288 960
آموزش و فناوری اطلاعات
هانیه یوسفی کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات 17291 960
رضا عابدی
کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات 17277 960
دبیرخانه
حسین سید محمدی رئیس دبیرخانه 17292 960
کبری جلیلی کارشناس دبیرخانه 17294 960