|  11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > اهداف و وظایف > وظايف مصوب

وظایف مصوب

تصویر وظایف اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها

      

  

شرح وظایف مصوب

1- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها وشورای سازمانها.

2- تمهیدات لازم جهت صدور دعوت نامه، ارسال دستور جلسات مجامع عمومی و شوراها جهت اعضاء مجامع عمومی شرکتها و شورای سازمانها.

3- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب و ارائه پیشنهادات به اعضاء مجمع عمومی و شوراها جهت تصمیم گیری در موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسی.

4- تشکیل جلسات با مدیران و بازرسان قانونی و حسابرسان جهت رفع ایرادات و اشکالات مطروحه در پیش نویس گزارشات حسابرسی.

5- بررسی پیشنهادات واصله ازسوی ارکان سازمانها و شرکتها قبل از طرح در مجمع عمومی و شوراها عنداللزوم تشکیل جلسات پیش مجمع با همکاری واحدهای ذیربط.

6- همکاری و اقدام لازم جهت تدوین و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی و شوراها و اخذ یک نسخه از صورتجلسات مربوطه به منظور پیگیریهای بعدی و اجرای مفاد آنها.

7- جمع آوری و نگهداری کلیه سوابق و صورتجلسات مجامع عمومی و شوراها و آمار و اطلاعات مورد نیاز.

8- جمع آوری صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها و سازمانهای تابعه و تهیه و ارائه گزارشهای لازم برحسب مورد به منظور رعایت حدود مقررات و اختیارات در اساسنامه و سایر قوانین و همچنین ارزیابی تصمیمات متخذه.

9- جمع آوری کلیه سوابق، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات قانونی در رابطه با وظایف و مأموریتهای شرکتها و سازمانها.

10- همکاری با سازمانها و شرکتها درخصوص انجام تشریفات قانونی شرکتهای در حال تأسیس، در حال انحلال و در جریان تصفیه.

11- انجام خدمات مشاوره مالیاتی و حقوقی و نیز رسیدگی به مغایرتهای فی مابین سازمانها و شرکتها.

12- بررسی ترازنامه و گزارشهای مالی و تطبیق عملکرد با بودجه مصوب و  پیگیری در اخذ گزارشهای بازرسی و حسابرسی شرکتها و سازمانها.

13- انجام بررسیهای لازم و تطبیق کلی طرحها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکتها و سازمانها با برنامه کلان شهرداری تهران.

14- بررسی و جمع بندی اقتصادی فعالیتهای شرکتها و سازمانها و ارزیابی عملکرد آنها جهت کمک به
رتبه بندی شرکتها و سازمانها.

15- بررسی سیاستها و روشهای مالی و اداری مورد عمل در شرکتها و سازمانها به منظور اصلاح و بهبود آنها با همکاری واحدهای ذیربط.

16- هدایت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه شرکتها و سازمانها در خصوص حصول اهداف کلان شهرداری تهران.

17- تهیه و تنظیم بودجه تجمیعی و تلفیقی سازمانها و شرکتها.

18- بررسی و تجزیه و تحلیل بودجه عملکرد سازمانها و شرکتها وتحلیل انحرافات.

19- نظارت و انجام بررسیهای لازم به منظور ارائه نظرات اصلاحی در زمینه اجرای صحیح قوانین و آیین نامه ها، مقرررات مالی و معاملاتی در شرکتها و سازمانها.

20- تهیه گزارشهای لازم از وضعیت مالی شرکتها و سازمانها در موارد لزوم.

21- پیگیری امور حسابرسی و بازرسی شرکتها و سازمانها و بررسی گزارشات حسابرسان و نظرات بازرسان قانونی و همکاری با مسئولین مالی جهت رفع ایرادات اعلام شده.

22- بررسی گزارشات حسابرسان و بازرسان از نظر کیفی جهت همکاری لازم با ارکان شرکتها و سازمانها در خصوص تعیین بازرسان و حسابرسان.

23- انجام بررسیها و اقدامات لازم به منظور کنترل مستمر وضعیت سرمایه گذاری و سهام شرکتها و سازمانها.

24- ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتها و سازمانها.

25- تهیه و تنظیم فهرست سهامداران جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و شوراها.

26- انجام سایروظایف محوله اداری برحسب دستور. 

  
شرح وظایف :معاونت بررسی های مالی و بودجه  شرح وظایف :معاونت سیستمها و روشها  شرح وظایف :معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد