|  12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > سـاختـار سـازمـانی

 

مدیرکل امور مجامع و شورای سازمانها
       
آموزش و فناوری اطلاعات
دفتر مدیریت
   
معاونت سیستمها و روشها
معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد 
معاونت بررسی های مالی و بودجه 
اداره بهبود سیستمها و روشها اداره شورای سازمانها اداره بررسی های مالی
اداره حقوقی و قراردادها اداره مجامع شرکتها اداره بودجه
 ساختار سازمانی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها و شرکتها