|  12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل


هوشنگ عمرانی کلوچه


آموزش و فناوری اطلاعات
مدیر کل
دبیرخانه
info@majame.tehran.ir
hashemi-f@tehran.ir

Manager@majame.tehran.ir
هانیه یوسفی
اداری
رضا آقایی
مسئول آموزش و فناوری اطلاعات
Manager@majame.tehran.ir
مسئول دبیرخانه و تنخواه گردان
yousefi-han@tehran.ir
رضا عابدی
aghaei_re@tehran.ir


رئیس حوزه مدیریت
abedi-re@tehran.ir  
 


فرشید موسوی


مسئول دفتر  


mousavi-f@tehran.irمعاونت سیستمها و روشها
معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد
معاونت بررسی های مالی و بودجه
System@majame.tehran.ir
evaluation@majame.tehran.ir
Budget@majame.tehran.ir
عباس حاتم تهرانی
محمد صفری

معاون سیستمها و روشها
معاون مجامع و ارزیابی عملکرد
معاون بررسی های مالی و بودجه


safari-moha@tehran.irرحیم حمزه
ریحانه کشاورز فرد
مریم عشقی صابر پور
رئیس اداره حقوقی و قراردادها
رئیس اداره مجامع شرکتها

کارشناس مالی
hamzeh@tehran.ir
keshavarz-r@tehran.ir
eshghi@tehran.ir
پروین عیوضی
ابراهیم عباسپور
سحر محمدی
کارشناس بهبود سیستمها و روشها
رئیس اداره شورای سازمانها
کارشناس مالی
eyvazi-pi@tehran.ir
Abbaspour-e@tehran.ir
mohamadi-sah@tehran.ir
لیلا علی محمدی
محمدزاهد روحانی

کارشناس بهبود سیستمها و روشها
کارشناس شورای سازمانها
mohammadi-le@tehran.ir
rohani-mohamm@tehran.ir
کبری جلیلی
مهدی فراهانی


کارشناس بهبود سیستمها و روشها
کارشناس شورای سازمانها

jalili-k@tehran.ir
farahani-mah@tehran.ir
محسن واشقانی فراهانی

کارشناس بهبود سیستمها و روشها
vfarani@tehran.ir