|  07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل
آناهیتا خلج امیرحسینی
آموزش و فناوری اطلاعات مدیر کل اداری
info@majame.tehran.ir Manager@majame.tehran.ir
هانیه یوسفی دفتر رضا آقایی
کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات Manager@majame.tehran.ir کارشناس دبیرخانه
yousefi-han@tehran.ir ابراهیم عباسپور aghaei_re@tehran.ir
مدیر دفتر
safari-moha@tehran.ir فرزاد کردبچه
کارمند دبیرخانه
فرشید موسوی
مسئول دفتر کبری جلیلی
mousavi-f@tehran.ir کارمند دبیرخانه
jalili-k@tehran.ir
معاونت سیستمها و روشها معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد معاونت بررسی های مالی و بودجه
System@majame.tehran.ir evaluation@majame.tehran.ir Budget@majame.tehran.ir
عباس حاتم تهرانی محمد صفری زهرا احمد لو
معاون سیستمها و روشها معاون مجامع و ارزیابی عملکرد معاون بررسی های مالی و بودجه
safari-moha@tehran.ir
رحیم حمزه محمود کریمی خالدی مریم عشقی صابر پور
رئیس بهبود سیستمها و روشها رئیس شورای سازمانها کارشناس مالی
hamzeh@tehran.ir karimi-kh@tehran.ir eshghi@tehran.ir
پروین عیوضی ریحانه کشاورز فرد سحر محمدی
کارشناس ارشد بیمه کارشناس ارشد شورای سازمانها کارشناس مالی
eyvazi-pi@tehran.ir keshavarz-r@tehran.ir mohamadi-sah@tehran.ir
لیلا علی محمدی رضا عابدی
کارشناس بهبود سیستمها و روشها کارشناس شورای سازمانها
mohammadi-le@tehran.ir abedi-re@tehran.ir
حسین سیدمحمدی
کارشناس مالیات
seyedmohammadi@tehran.ir
مشاورین
بطول احمدی حداد حسینعلی سلیمانی ملکان ابوالقاسم گردانی
مشاور مالیاتی مشاور بیمه و تأمین اجتماعی مشاور مالیاتی
falah-ar@tehran.ir malekan-n@tehran.ir falah-ar@tehran.ir
سهیل مهر آمیز علیرضا فلاح میرزایی
مشاور حقوقی مشاور مالیاتی
mehramiz@tehran.ir falah-ar@tehran.ir