|  12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل
آناهیتا خلج امیرحسینی
آموزش و فناوری اطلاعات مدیر کل دبیرخانه
info@majame.tehran.ir Manager@majame.tehran.ir
هانیه یوسفی اداری رضا آقایی
مسئول آموزش و فناوری اطلاعات Manager@majame.tehran.ir کارشناس دبیرخانه
yousefi-han@tehran.ir ابراهیم عباسپور aghaei_re@tehran.ir
مدیر دفتر
safari-moha@tehran.ir  
 
فرشید موسوی
مسئول دفتر  
mousavi-f@tehran.ir
معاونت سیستمها و روشها معاونت مجامع و ارزیابی عملکرد معاونت بررسی های مالی و بودجه
System@majame.tehran.ir evaluation@majame.tehran.ir Budget@majame.tehran.ir
عباس حاتم تهرانی محمد صفری
معاون سیستمها و روشها معاون مجامع و ارزیابی عملکرد معاون بررسی های مالی و بودجه
safari-moha@tehran.ir
رحیم حمزه ریحانه کشاورز فرد  محمدحسن مقدسی
رئیس بهبود سیستمها و روشها رئیس شورای سازمانها رئیس اداره بودجه
hamzeh@tehran.ir keshavarz-r@tehran.ir moghadasi-moham@tehran.ir
پروین عیوضی رضا عابدی مریم عشقی صابر پور
کارشناس بیمه کارشناس شورای سازمانها کارشناس مالی
eyvazi-pi@tehran.ir abedi-re@tehran.ir eshghi@tehran.ir
لیلا علی محمدی  
سحر محمدی
کارشناس بهبود سیستمها و روشها  
کارشناس مالی
mohammadi-le@tehran.ir   mohamadi-sah@tehran.ir
کبری جلیلی
کارشناس بیمه
jalili-k@tehran.ir
مشاورین
بطول احمدی حداد حسینعلی سلیمانی ملکان ابوالقاسم گردانی
مشاور مالیاتی مشاور بیمه و تأمین اجتماعی مشاور مالیاتی
falah-ar@tehran.ir malekan-n@tehran.ir falah-ar@tehran.ir
سهیل مهر آمیز علیرضا فلاح میرزایی
مشاور حقوقی مشاور مالیاتی
mehramiz@tehran.ir falah-ar@tehran.ir