|  06/18/2018 - دوشنبه 28 خرداد 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > پرسنل > معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد > محمد صفری

مشخصات فردی

 
نام و نام خانوادگی:  محمد صفری سمت: معاون مدیرکل
ميزان تحصيلات:  کارشناسی ارشد رشته تحصيلی:زبانشناسی دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد
تلفن همراه: تلفن محل کار: 88660885
محل کار: اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها آدرس محل کار: تقاطع میرداماد ولیعصر - مجتمع پایتخت

آدرس الکترونيکی    : safari-moha@tehran.iri

فعاليت تحصيلی:

رديف

دانشگاه محل تحصيل

سال شروع

سال اخذ مدرک

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

1 آزاد تهران مرکزی 1385 1387 زبانشناسی کارشناسی ارشد
2 آزاد تهران جنوب 1379 1383 ادبیات کارشناسی
 فعاليت شغلی:

رديف

نام محل

سال شروع

سال سال پايان

سمت

1 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1394 تاکنون معاون مجامع و ارزیابی عملکرد
2 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1390 1394 رئیس حوزه مدیریت 
3 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1390 1394 رئیس امور اداری
4 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1387 تاکنون عضو کمیته ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
5 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1387 تاکنون عضو کمیته نظام پیشنهادها
6 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1387 1394 مسئول روابط عمومی
7 اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها 1387 1390 رئیس دبیرخانه
8 دانشگاه علمی کاربردی 1386 1387 مدرس
9 پژوهشکده منطقه 2 1385 1386 پژوهشگر ادبی
10 دبیرستان 1381 1386 دبیر
مهارتهای شغلی:

رديف

نام مهارت

1 ترجمه - مدیریت منابع انسانی و امور اداری و ...
2 گذراندن 700 ساعت آموزش در رشته ای مدیریت مالی-مدیریت-اداری-IT - روابط عمومی
فعاليتهاي علمي:
الف) مقالات چاپ شده:
1 بررسی کارکرد گفتمانی ( مجله دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز )
2 بررسی شناخت افعال معین ( فصلنامه )
3 تأثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نگاهی به سازمانهای ایران - ( فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه اصفهان)
4 ارزیابی عملکرد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی - ( فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه شیراز )