|  11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
اداره کل > معاونتها > بررسي هاي مالي و بودجه
شرح وظایف :
معاونت بررسی های مالی و بودجه 

1-هدایت و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه شرکتها و سازمانها درجهت حصول اهداف کلان شهرداری تهران با هماهنگی مبادی ذیربط شهرداری.
2-کنترل و پیگیری انجام سیر مراحل تصویب بودجه شرکتها و سازمانها برابر قوانین ناظر بر شهرداری.
3-تهیه تنظیم بودجه تجمیعی و تلفیقی شرکتها و سازمانها به منظور ارائه به مراجع قانونی ذیربط.
4-نظارت و بررسی عملکرد بودجه شرکتها و سازمانها.
5-هدایت و نظارت بر نظامات و سیستم های مالی و بودجه ای شرکتها و سازمانها در جهت کارآمدی و حفظ یکپارچگی آنها.
6-تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی و مدیریتی از وضعیت مالی و بودجه ای شرکتها و سازمانها در جهت
تصمیم سازی مدیریت کلان شهرداری تهران.
7-ایجاد ساز و کارها و تمهیدات لازم مالی و بودجه ای در جهت ارتقاء بهره وری شرکتها و سازمانها.
8-بررسی ترازنامه و گزارش های مالی و مقایسه عملکرد با بودجه مصوب.
9-شناسایی و گردآوری اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای راکد و بلااستفاده در سطح شرکتها و سازمانها.
10-ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمانها و بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارائه اطلاعات موردنیاز جهت تعیین رتبه بندی شرکتها و سازمانها.
11-ارزیابی بازده سرمایه گذاریهای انجام شده توسط شرکتها و سازمانها.

 نمودار سازمانی

معاونت بررسی های مالی و بودجه

 

معاونت بررسی های مالی و بودجه
   
اداره بودجه     اداره بررسی های مالی
   
کارشناس ارشد 3 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 3 کارشناس ارشد 2 کارشناس ارشد 2

 

 

   معاون بررسی های مالی و بودجه 

 

 

 

 

 

 

صفحه داخلی             ارتباط با معاونت

کارشناسان معاونت

 

 
 مریم عشقی صابرپور کارشناس بودجه
 سحر محمدی کارشناس بودجه

تلفن : 88678681نمابر : 88663020