بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان ) سال 1390 ، به شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد


imageبخشنامه شماره 29616/200/ص مورخ 27/12/90 سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان ) سال 1390 ، جهت بهره برداري به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
 با عنايت به  مهلت بخشنامه مذكور  ؛ لذا ايجاب مي نمايد به منظور بهرمندي كامل از فرصت فراهم شده، اقدام در اين خصوص در اولويت كاري قرار گيرد.


منبع : معاونت سیستمها و روشها

تاریخ خبر : 1391/1/6      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=1058
تعداد مشاهده : 3887
چاپprint

مقالات مرتبط
اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 93، برای سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه اصلاح ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ... برای سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه افزایش نرخ ماليات وعوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 به سازمانها، شركتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 91 ( فصل بهار، تابستان، پائيز، زمستان) ، به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تسليم اظهارنامه سه ماهه چهارم سال 91 به شركتها و مؤسسات تابعه شهرداري تهران ارسال شد
بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 04/10/91 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به سازمانها ، شرکتها و مناطق شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده به سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
جلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد
شماره حساب جهت واريز مالياتهاي تكليفي و حقوقي به سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران اعلام شد
شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی جهت بررسی بدهی های شهرداری تهران و شرکت های تابعه و نحوه پرداخت آنها به توافق رسیدند
قانون معافیت مالیاتی سازمان های وابسته به شهرداری ؛دستآورد ارزشمند هفت سال تعامل شهرداری تهران با نمایندگان ملت است
  نظرات