بخشنامه شماره 4287/200 مورخ 13/3/92 سازمان امور مالياتي كشور به سازمانها، شركتها و موسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد


image

احتراماً؛ با عنايت به مفاد بخشنامه شماره 4287/200 مورخ 13/3/92 سازمان امور مالياتي كشور (تصاوير پيوست) موضوع ابلاغ رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص مصاديق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70، و با توجه به جزء (1) بند «ج» بخشنامه شماره 1618/230/د مورخ 23/1/91 سازمان مذكور در خصوص اجراي مقررات ماده 52 قانون قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در طول اجراي قانون موصوف(1390-1394)، درآمد حقوق كاركنان شهرداري ها و واحدهاي تابعه آنها مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري باشد، پس از كسر معافيتهاي مقرر، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) مشمول ماليات خواهد بود

تاریخ خبر : 1392/3/25      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=1310
تعداد مشاهده : 2872
چاپprint

مقالات مرتبط
بخشنامه اصلاح ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ... برای سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه اعمال معافيت سال 91 بطور علي الحساب در احتساب ماليات حقوق سه ماهه اول سال 1392، به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 04/10/91 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به سازمانها ، شرکتها و مناطق شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرائم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم به مناطق و سازمانها و شرکت های شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه مالیاتی با هدف توضیح نحوه اجرای ماده 104 ق.م.م و ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
  نظرات

1392/4/5 ،نظر جدید
ایجاد شده توسط : ناشناس 
باسلام لطفا اطلاع رسانی کنید که این بخشنامه(بخشنامه مالیاتی 10% حقوق پرسنل) شامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران می شود یا نه؟
حذف لغو موافقت