ارسال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با قراردادهای منعقده توأمان خرید و ارائه خدمت، به کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران


 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه دفتر فنی مالیاتی کشور در ارتباط با قراردادهای منعقده توأمان خرید و ارائه خدمت، به کلیه سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد

شهرداران محترم مناطق بیست ودو گانه

روسا و مدیران عامل محترم سازمانها ، شرکتها وموسسات تابعه

 سلام علیكم                                           

احتراماً؛ به پیوست بخشنامه شماره 19487/210 مورخ 31/6/89 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196، 197 و 212 مورخ 18/5/89 مبنی بر ابطال نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/84 دفتر فنی مالیاتی کشور در ارتباط با قراردادهای منعقده توأمان خرید و ارائه خدمت، جهت بهره برداری لازم واجتناب ازمشکلات آتی مالیاتی ایفاد میگردد .ضمناً کلیه بخشنامه ها و مصوبات مرتبط با مالیات در ساب پورتال اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها به آدرس majame.tehran.ir در قسمت بخشنامه ها ودستورالعملها ، قابل دسترسی می باشد

 پیوست: ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

منبع : معاونت سیستمها و روشها

تاریخ خبر : 1389/8/25      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=180
تعداد مشاهده : 1900
چاپprint

مقالات مرتبط
بخشنامه "درخواست اطلاعات و آخرين اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مانده مطالبات و تعهدات" به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه اصلاح ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ... برای سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31تیر94 (لازم الاجراء از تاريخ 1فروردین95)برای کلیه واحدهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه برگزاري مجامع شركتها و شوراي سازمانها مصوب 28 فروردین 95 به کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه تفویض بخشودگي جرائم مالي به تمامي موديان مالياتي ارسال گردید
بخشنامه تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 91 ( فصل بهار، تابستان، پائيز، زمستان) ، به سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 04/10/91 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به سازمانها ، شرکتها و مناطق شهرداری تهران ارسال شد
بخشنامه قراردادن کارکنان شهرداری تهران تحت پوشش متوازن و هماهنگ پرداخت، برای مدیران محترم سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران ارسال شد
جلسه توجيهي و آموزشي اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد
راي هيات حل اختلاف مالیاتی هم عرض اداره کل امور مالیاتی استان قم در خصوص معافيت مالياتي سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري قم صادر شد
شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی جهت بررسی بدهی های شهرداری تهران و شرکت های تابعه و نحوه پرداخت آنها به توافق رسیدند
  نظرات