اطلاعات شناسنامه ای شرکت همشهری قبل از انتخاب آقای حاجی به عنوان مدیر عامل


حوزه: معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 
سازمان:  

شركت همشهري  

فرم شناسنامه 

نوع شركت : سهامی خاص صاحبان سهام  تعداد سهام  درصدسهام مبلغ سهام (ریال) سهام پرداخت شده سهام تعهد شده
تاريخ تأسيس : 1371/8/19 سازمان پاركهاوفضاي سبزشهر تهران  840,003 35% 420,001,500,000  
سرمايه ثبت شده: 1,200,000,000,000 ريال سازمان مدیریت پسماند 1,080,002 45% 540,001,000,000  
مبلغ هر سهم : 500,000 ريال سازمان زيبا سازي  239,997 10% 119,998,500,000  
شماره ثبت : 93606   سازمان ميادين وميوه تره باروفرآورده هاي كشاورزي  239,971 9.999% 119,985,500,000  
وضعيت: فعال شهرداری تهران 27 0.001 13,500,000  
شناسه ملی: 10101377066       0    
جمع 2,400,000 100% 1,200,000,000,000 0
اعضاء هيأت مديره نماينده سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب شماره آگهی ثبتی نوع عضویت
اولین آخرین (روزنامه رسمی)
سازمان ميادين وميوه تره باروفرآورده هاي كشاورزي ایازی - سید محمد هادی رئیس هیأت مدیره 1388/03/04 1395/08/02   غیرموظف 
شهرداری تهران نگاهداری - بابک عضو اصلی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1395/08/02 1395/08/02   غیرموظف 
سازمان پاركهاوفضاي سبز ذاکری- مهدی عضو اصلی و مدیر عامل مدیر عامل شرکت همشهری 1388/05/28 1395/08/02   موظف
سازمان زيبا سازي  قربان زاده - حسین عضواصلي  مدیرمسئول و سردبیر روزنامه همشهری 1395/08/02 1395/08/02   غیر موظف
سازمان مدیریت پسماند اسماعیلی- پرویز عضواصلي مشاور شهردار تهران در امور رسانه ای 1389/12/03 1395/08/02   غیرموظف 
                   
مدیر عامل ذاکری- مهدی آدرس دفترمركزي : خ ولیعصر، خ تورج ، پلاک 14 کدپستی 1966653381   شماره تلفن : 22012707
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1388/05/26           تاريخ تنظيم : 1395/08/27  
موضوع :
هدف: ایجاد زمینه های ضرور جهت ارتقاء سطح اطلاعات شهروندان درابعاد مختلف خبری ،انتشار روزنامه کثیر الانتشار همشهری 

تاریخ خبر : 1396/9/8      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2622
تعداد مشاهده : 128
چاپprint

  نظرات