اطلاعات سازمان مدیریت پسماند شهر تهران


حوزه: معاونت خدمات شهری 
سازمان:  

سازمان مدیریت پسماند

از ادغام سازمانهای ( خدمات موتوری ) و ( بازیافت و تبدیل مواد ) تشکیل شده است 

 

 

 

فرم شناسنامه 

نوع   : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران    اعضاءشورا سمت 
تاريخ تأسيس : 1370/8/4   شهردار تهران  رياست شورا
سرمايه ثبت شده: 7657159904   معاونت خدمات شهري شهرداري تهران  عضوشورا
سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور:
ميرزاده _حميد  عضوشورا
عبدلي _محمد علي  عضوشورا
حجت _ يوسف  عضوشورا
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
کلخورانی- حسین رياست هيأت مديره معاون خدمات شهري شهرداري تهران  1388/04/20 1388/04/20 غیرموظف 
هاشمی- سید مناف نایب رئیس هیأت مدیره معاون تحقیقات وبرنامه ریزی توسعه شهری شهرداری تهران  1388/12/04 1388/12/04 غیرموظف 
فیاض-سید محمد عضو هیات مدیره و مدیر عامل مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 1389/02/14 1389/02/14 موظف
حجت - یوسف عضواصلي  مدیر عامل شرکت رجا 1384/08/28 1384/08/28 غیرموظف 
مدیر عامل فیاض-سید محمد آدرس دفترمركزي : کهریزک شماره تلفن : 56540741-2
تاریخ انتصاب مدیر عامل 1389/02/14 تاريخ تنظيم : 1389/10/27
موضوع :
طراحی ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر حسن اجرای جمع آوری و حمل بهداشتی و سریعتر مواد زائد شهری و انجام ترتیبات لازم جهت دفن بهداشتی آن و بازیافت مواد قابل استفاده 

تاریخ خبر : 1390/2/11      آدرس خبر : http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=524
تعداد مشاهده : 1310
چاپprint

  نظرات