آقای علیرضا جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد


image

با استناد به حکم شماره 806975 شهرداری محترم تهران ، آقای علیرضا جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد

<> <>
اعضاء هيأت مديره سمت درهیأت مدیره شغل فعلی تاریخ انتخاب نوع عضویت
اولین آخرین
معصومی - هیربد رياست هيأت مديره معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران 1387/10/23 1387/10/23 غیرموظف 
عبدالعلی زاده - علی عضواصلي    1387/03/07 1387/03/07 غیرموظف 
درویش زاده - فریدون عضواصلي     1387/03/07 1387/03/07 موظف
محمد پور زرندی - حسین  عضو اصلی معاون مالی و اداری شهـرداری تهـران 1388/06/05 1388/06/05 غیرموظف 
کاظم نیا- محمد احسان عضو اصلی قائم مقام معاونت امور مناطق 1389/08/10 1389/08/10 غیرموظف 


اطلاعات شناسنامه ای سازمان نوسازی شهر تهران


منبع : معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد


  نظرات


تاریخ خبر : 1390/9/29     آدرس خبر :http://majame.tehran.irhttp://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=921
تعداد مشاهده : 782
چاپprint